Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ не упълномощи свой официален представител, който да приеме петицията срещу проектите за добив на злато в Челопеч и Крумовград от името на партия „Зелените" и гражданската коалиция „България без цианиди", защото счита, че не е точният адресат на документа, съобщиха от министерството.
Проектът за добив на злато в Челопеч е получил положително становище от Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите и се очаква подписването на доклада за ОВОС. За проекта за добив на злато в Крумовград има изготвен доклад по ОВОС, минало е общественото обсъждане и предстои да бъде свикан Висшия експертен екологичен съвет, който да изрази своето становище.Видно е , че и двата проекта са на етап одобрение от Министерството на околната среда и водите, без което тяхната реализация е невъзможна. МИЕ разбира загрижеността на екологичните организации, но не споделя безпокойството им от реализацията на проектите за добив на злато в Челопеч и Крумовград. Задълбоченият преглед на двете инвестиционни предложения от държавните институции, общественост, неправителствен сектор, научни и браншови организации показа, че те са достатъчно изчерпателни, технически коректни и напълно екологосъобразни. Тези проекти са съобразени с българското и европейското законодателство, най-добрите налични техники и значителния положителен международен опит в тази област. Следва да се отбележи и фактът, че в резултат на измененията в концесионния договор с Дънди Прешъс Металс Инк., концесионното възнаграждение за държавата се увеличава до 10 пъти, както и обстоятелството, че държавата ще притежава 25% в новото дружество за експлоатация на инсталацията за добив на метали. В резултат на това държавата ще осъществява пряк контрол върху проекта и ще бъде ангажирана като един от изпълнителите му.  Приходите на държавата от участието й в дружеството ще бъдат насочени към Сребърния фонд за осигуряване на пенсиите за възрастното население на България. /БЛИЦ