Министерството на икономиката и енергетиката изразява своето удовлетворение от днешното решение на Софийския градски съд, с което е обявена несъстоятелността на металургичния комбинат „Кремиковци” АД, съобщиха от МИЕ. В мотивите на решението се посочва, че са налице всички белези на прогресивно влошаване на икономическото състояние на комбината, изразяващо се в увеличаване на пасивите с всяка изминала година, намаляване на рентабилността на предприятието, на проектираната производствена мощност и огромен размер на осчетоводените задължения - 1 629 709 000 лева към 31.12.2007 г.
Всички тези факти свидетелстват за действия на управлението на дружеството-длъжник, които определено не водят до успешно развитие на предприятието, се посочва в съдебното решение. Съдът назначава за временен синдик на дружеството Ана Миленкова и свиква първото събрание на кредиторите на „Кремиковци” АД на 26.09.2008 г. в Съдебната палата в София. Началната дата на неплатежоспособността на „Кремиковци” АД е 31.12.2005 г.
Министерството на икономиката и енергетиката счита, че днешното съдебно решение ще даде възможност „Кремиковци” в кратък срок да възстанови своята дейност в пълен обем, да бъде запазено производството и работните места, както и да бъде генериран достатъчен финансов ресурс, който да бъде насочен за екологични мерки и плана за жизнеспособност, с оглед получаване на комплексно разрешително. Това са необходимите предпоставки за последваща успешна препродажба на предприятието на стратегически инвеститор. /БЛИЦ