Комисията за защита на конкуренцията установи, че миналогодишния скок на цената на пилешкото и яйцата е бил спекулативен. Комисията глоби 26-ма производители с общо 293 хиляди лева, като отделните фирми са санкционирани с между 5 хиляди и 30 хиляди лв.
От Комисията съобщават, че Съюзът на птицевъдите активно е повлиял за рязкото покачване на цените на пилешкото през август 2007 г., включително и чрез медийните изяви на ръководните си органи.

Комисията за защита на конкуренцията наложи пет имуществени санкции по 30 000 лв. на “КАМЧИЯ” АД, гр. Шумен, “ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА” АД, с. Дончево, “ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Павликени, “СЛАВЯНА” АД, гр. Славяново и “ПИЛКО” ЕООД, гр. Разград, пет санкции по 10 000 лв. на ЕТ “АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ” АД, гр. Пещера, “ДЖИЕВ” АД, гр. Костинброд, “АВЕС-94” АД, с. Черни Връх , “СИКОНКО АГРИЯ” АД, “ГРАНИТ-2” ЕООД, гр. Велико Търново, две санкции по 8 000 лв. на ЕТ “АНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ”, “КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян, една санкция от 7 000 лв. на “МАР-КРАФТ” ООД, гр. София и общо 16 санкции по 5 000 лв. на ЕТ “ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-ВАЛДИС”, гр. Кюстендил, “АВИС” ЕООД, гр. Завет, “ПЕГЕМЕКС ТРЕЙД” ЕООД, гр. Ловеч, “ДИТРОНИКС” ООД, гр. Плевен, “КАЛАМИЦА” АД, с. Цалапица “ОВОБИЗНЕС” АД, с. Бохот, “АЕРКОК” ООД, гр. Шумен, “ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЛОМЦИ” ООД, с. Ломци, ЕТ “ДОЛИС-ГЕОРГИ ЦОЛОВ”, гр. София, “ТРУДОВО” ЕООД, гр. Дебелец, “ГРАДУС-1” ООД, гр. Панагюрище, “ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД, гр. Добрич, ЕТ “АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ”, гр. Велико Търново И СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, гр. София.

Санкционираните предприятия са извършили нарушения на чл. 9, ал. 1 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяването им.

Производството е образувано по самосезиране, във връзка със съмнения, че рязкото увеличение на цената на едро на пилешкото месо, в началото на месец август 2007 г., се осъществява с активното участие на “Съюза на птицевъдите в България” и “Градус” ООД, гр. Стара Загора, чиито представители съобщават в медиите конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пилешкото месо, като дори оповестяват конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени.

Проучването обхваща периода 2002 – 2007 г. и разглежда два основни пазара: производство на яйца и производство на пилешко месо. Събраните многобройни, вкл. и писмени, доказателства сочат, че “Съюза на птицевъдите в България”, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си с предварително поставена явна антиконкурентна цел – координиране и съгласуване на ценовото им поведение. Съюзът е създал комисия и регулярно е организирал срещи по ценовата политика, през целия процесен период, особено активно на пазара на яйцата. Подобно поведение създава възможност за нерегламентиран обмен на чувствителна информация и е предпоставка за ограничаване на конкуренцията.

От събраната информация става ясно, че на пазара за производство на яйца, фирмите са изработили и са се придържали към определен съвместен план за контролиране на пазара, както по отношение на прилаганите цени, така и по отношение на регулиране на обема на производство. Провеждани са мерки за координиране и/или съгласуване на търговското и ценовото пазарно поведение с цел ограничаване, нарушаване или предотвратяване на конкуренцията. Съгласуваното повишаване на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че тя е надминала и средно европейските цени.

Що се отнася до пазара на пилешко месо, данните сочат, че в периода 2002- 2007 г. цените на пилешкото месо не са се формирали в условията на ефективна конкуренция. Участниците активно са провеждали срещи, на които обменяли информация отново с цел контролиране на пазара и поддържане на минимални ценови равнища. През 2007 г. (май-септември) се наблюдава едновременно и рязко покачване на цените от всички участници особено изразено при пилешкото месо. Процесът на координация се подпомага и от разпространение на индивидуална ценова информация от най-големите производители на пиле чрез средствата за масова информация. Проведена е нарочна пресконференция по повод затрудненията на птицевъдния бранш при намирането на зърнените компоненти, където се посочва, че от „следващата” седмица на септември цената на замразеното пиле “ще мине 4 лева на рампа и ще гони 5 лв. по магазините”.

Икономическият анализ показва, че ръстът на цената на яйцата и пилешкото месо е изпреварвал ръста на цената на фуража. В отделни периоди в рамките на 2002 г. - 2007 г., през които на пазара се е забелязвала тенденция на рязко намаление на цените, срещите между производителите на яйца и пилешко месо са зачестявали, а голяма част от дискусиите са приключвали с препоръки за определяне на минимални цени.КЗК счита, че действията на ответните дружества противоречат на Закона за защита на конкуренцията и са предизвикали неоправдано увеличение на продажните цени на продуктите.

За разкриване и изземване на доказателствата са използвани възможностите на Forensic-лабораторията, съобщиха от Комисията. /БЛИЦ