„М-Тел” АД и „БТК” АД са участниците в обявената от МДААР обществена поръчка с предмет „Доставка на комуникационна свързаност, достъп от и до обществената телефонна мрежа и интернет трафик за нуждите на системата за интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”, съобщиха от ведомството.
Основен приоритет на МДААР е изграждането на работещ модел на електронното управление. Осигуряването на постоянен достъп на гражданите и бизнеса до услугите на електронното правителство се реализира посредством проект „Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”. Неговата физическа структура се състои от 3 комуникационни центъра, разположени в София, Сливен и Варна.
При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена, а останалите 50% се формират от техническите параметри на предложението. /БЛИЦ