Комисията за защита на конкуренцията глоби с 330 560 лв."Меком" АД, Силистра, заради имитация на конкурентна стока. Забранено е предлагането на стоки или услуги, които с външен вид, опаковка, маркировка, наименования или други белези могат да доведат до заблуда по отношение на произхода, производителя, качеството и други съществени характеристики на стоката или услугата, припомнят от КЗК.
Според комисията &quot;Меком&quot; е нарушила тази разпоредба с продажбата на луканка &quot;Карлоска крепост&quot;, чието име и дизайн наподобява това на &quot;Карловска луканка&quot;. И при двата продукта водещ елемент са наименованията КАРЛОВСКА и КАРЛОСКА, изписани с главни букви. <br /> <br /> КЗК счита, че е възможно субективното възприемане от страна на потребителя на двете думи като идентични поради сходството и силната асоциация помежду им, а липсата на една буква да се възприеме като грешка или дори да не бъде забелязана.<br /> <br /> При определяне на санкцията комисията е взела под внимание продължителния период на нарушението &ndash; повече от 2 години, налага преди това санкция на дружеството за подобно нарушение, както и оказаното съдействие от негова страна.