Министерството на икономиката и енергетиката създаде „Национална компания индустриални зони” ЕАД, съобщиха от там. В бюджета за 2009 г. бяха дефинирани основни насоки за противодействие на финансовата криза и определени пакет от икономически мерки за подкрепа на икономическата активност. Една от мерките за ограничаване на отражението на финансовата криза е създаването на държавна компания за изграждане на индустриални зони с цел създаване на условия за привличане на високопродуктивни, експортноориентирани инвестиции и по-благоприятна бизнес среда.
Стартовият капитал на компанията ще бъде 100 млн. лева. Тя е създадена в изпълнение още на Актуализираната Програма на правителството и разработеният от Министерство на икономиката и енергетиката проект на Експортна политика на България за периода 2008 - 2013 г. –«Визия 2013», която правителството утвърди.
Очакванията са компанията да допринесе значително за стабилното икономическо развитие на страната чрез насърчаване на инвестициите, тъй като подобряването на инфраструктурата за инвеститорите е фундаментално условие за привличане на чуждестранни и местни инвестиции.
През последните години българската икономика се доказа като едноличен лидер в ЕС по показателя «Преки чуждестранни инвестиции», изчислени в процент от БВП, което допринесе за това страната ни да бъде определена като една от най-атрактивните дестинации за инвестиции в света. Министерството на икономиката и енергетиката има амбициите за запазването на тази лидерска позиция, както и за създаването на предпоставки България да излезе на челна позиция в ЕС и по отношение на темповете на реален икономически растеж в периода на излизане от глобалната финансова криза. Една от ключовите мерки в тази насока е именно създаването на „Национална компания индустриални зони”. Амбициозната цел е в рамките още на тази година да започне строителството на до 20 зони. Предвижда се всяка индустриална зона да бъде отделно дружество, в което делът на държавата не може да бъде под 51%, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 % от собствеността. Ще се изготви методология за подбора на подходящите места на база следните критерии - наличие на достатъчно големи парцели държавна /общинска/ земя, наличие на свободна работна ръка в общините и подходяща инфраструктура в района, както и на условия за създаване на необходимата инфраструктура. Няма ограничения за формата на присъствие на потенциалните инвеститори в терените. Възможно е отдаване под наем или продаване на части от зоните, в зависимост от интереса на инвеститорите.
Компанията ще се управлява от петчленен съвет на директорите /СД/ и двама изпълнителни директори: Владимир Теофилов Туджаров – председател на СД, Николай Христов Енчев - заместник-председател на СД, Кънчо Димитров Кънчев – изпълнителен директор, Атанас Николаев Ненов – изпълнителен директор и Пламен Пенчев Радковски – член на СД./БЛИЦ