Прогнозите за 2015 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 28.2% спрямо 2014 г. Около 38% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. Това показва инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2014 г.
По направление на инвестициите с най-голям дял през 2015 г. се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 31.3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността, съобщава Нова телевизия.&nbsp;На второ място са инвестициите, предвидени за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 29.8%, следвани от инвестициите за заместване на износеното оборудване - с 25.8%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 13.1%.<br /> <br /> Предприемачите очакват направените през настоящата година инвестиции да бъдат с 10.4% по-малко в сравнение с 2013 година. Най-голям относителен дял в планираните за 2014 г. инвестиции формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (41.7%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (31.1%), и отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (16.2%)