Според брокери в страната, заради забраната в закона офшорни фирми да купуват и да притежават земеделски земи се очаква дружества, регистрирани в офшорни зони, скоро да предложат за продажба притежаваните от тях ниви, за да не ги загубят.
Тази забрана и изискването чужденци да могат да купуват земя само ако са поне от 5 години в България, ще изсветлят собствеността и ще пресекат чисто спекулативния интерес към сделките със земя, коментираха брокери от фирми в Бургас, Добрич и Русе. <br /> <br /> Аргументите им са, че алинея 7 на чл. 3 от закона забранява не само придобиването в бъдеще на земеделски земи от търговски дружества, които пряко или косвено са притежавани от дружества, регистрирани в т.нар офшорни зони, но и притежаването на земеделски земи от такива дружества. <br /> <br /> Българските дружества - собственици на земеделска земя, чийто капитал се притежава пряко или косвено от офшорка, ще трябва да се разделят със собствеността, придобита в миналото, когато притежаването на земеделска земя по тази схема не е било забранено от закона. Такъв тип собственици на земеделска земя в България има много, затова са оправдани очакванията, че те бързо ще се опитат да продадат земята си, ако искат да спасят поне част от инвестицията, която са направили.<br /> <br /> Правилото за уседналостта, въведено с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи осигурява гаранция, че земята ще бъде в ръцете на тези, които наистина имат намерението да я стопанисват. Не само брокери, но и земеделски производители окачествяват промените в закона като удар срещу скритата дейност на &ldquo;инвеститори&rdquo;, които досега влагаха в земеделска земя като средство за изпиране на пари с неясен произход. Мярката ще сложи край на своеобразния финансов балон на пазара, доколкото кръгът на потенциалните купувачи на земеделска земя ще бъде ограничен до тези, които действително имат намерение да я стопанисват.<br /> <br /> Чуждестранните, а и българските инвеститори биха проявили интерес само при наличие на фактори като комасация и напояване, а тези въпроси в момента са изключително сериозна пречка пред лицата, които желаят да инвестират сериозно в земеделието, коментира пред &ldquo;Труд&rdquo; още преди окончателното приемане на промените в закона членът на УС на Института за агростратегии и иновации Христо Цветанов. По статистически данни от 2012 г.българската земя е най-разпокъсаната в Европа. <br /> <br /> Без закон за комасацията няма как да се изгради модерна хидромелиоративна система, нито българското земеделие да стане високоефективно, единодушни са председателят на Асоциацията на земеделските производители Венцислав Върбанов и Радослав Христов, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според анализи на асоциациите инвестицията в земеделска земя ще става все по-нерентабилна и цената на земята ще продължи да пада, ако липсват комасация, модерно земеползване и управление на земеделските земи.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />