Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. В тях има текст, който предвижда разпоредбите на закона да не се прилагат за договори за кредит, сключени преди датата на влизането му в сила, освен по отношение на такси, обезщетения или неустойки по параграф 8, точка 3.
Това означава, че сключените договори ще продължат да действат, като всеки ще може да погаси предсрочно кредита след изтичане на определен срок. Разширява се и обхватът на Закона за потребителския кредит по отношение на кредити под 400 лева. <br /> <br /> По отношение на този тип кредити няма да се прилага правото на отказ от кредита, тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити.<br /> <br /> Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно &ndash; такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. <br /> <br /> Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и / или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионните, да се описват ясно и точно в договора за кредит. /БЛИЦ<br /> <br />