От 1 септември ще започне прием на заявления по още четири мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Това са мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", мярка 142 - "Създаване на организации на производители", 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 - "Обновяване и развитие на населените места".
1 500 евро годишно е размерът на финансовата помощ по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" за период от 5 години. Целта на субсидията по тази мярка е да се подпомогнат полупазарни стопанства да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.
По мярка 142 "Създаване на организации на производители" ще се подпомага създаването на организации на производители в един или два сектора. Финансовият размер на субсидията ще се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на организацията за период от 5 години - минималният брой производители е 7, а максималният размер на помощта е до 100 хил. евро за първата и втората година, 80 хил. евро за третата, 60 хил. евро за четвъртата и 50 хил. евро за петата година.

Изготвянето на бизнес плана, както и попълване на заявлението за подпомагане по тези две мерки може да се извърши безплатно от областните служби на Националната служба за съвети в земеделието.
Заявленията по двете мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. могат да се подават в областната разплащателна агенция по постоянен адрес на кандидата.
Субсидията по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" е предназначена за общини, неправителствени организации и читалища намиращи се в селските райони. Тя може да се прилага на територията на 178 селски общини, които не са включени в градските агломерационни ареали.
Финансовата помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" ще се предоставя на общини, читалища,  местни поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически лица, юридически лица с нестопанска цел.
Инвестициите по тази мярка трябва да се извършват в границите на населените места. Документи по тези две мерки се подават в областната разплащателна агенция на държавен фонд "Земеделие" по място на извършване на инвестицията, там може да бъде получен и образец на заявлението.
До момента по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. действат 11 мерки. /БЛИЦ