Четирима от участниците бяха допуснати до отварянето на ценовите предложения по обявената от МДААР процедура за сключване на договор за извършването на дейности за целите на дирекция “Управление на програми и проекти”, в качеството й на управляващ орган по Оперативната програма „Административен капацитет”, съобщиха от МДААР.
Допуснатите са „Корпорът Адвайзърс”, „Делойт България” ООД, „Глобал Адвайзърс” АД и Консорциум „Екорис – Бакк – 2009”. При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена, 26% тежест има техническата оценка и 24% има опитът на участника. Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. /БЛИЦ