Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди оценки „АА-” (перспектива: стабилна) за дългосрочния инвестиционен кредитен рейтинг и „А-1+” за краткосрочния рейтинг на „Овергаз Инк.” АД, съобщиха от дружеството. Това са най-високите показатели, дадени през 2009 година от агенцията, която работи по методологията на международната компания Moody’s.
Краткосрочният рейтинг &bdquo;А-1+&rdquo; на компанията обозначава висока ликвидност, финансова стабилност, нисък кредитен риск и слаба чувствителност към неблагоприятни изменения в бизнеса или икономическата среда. Допълнителният знак &bdquo;1+&rdquo; доказва висока степен на кредитоспособност.<br /> <br /> Дългосрочната оценка &bdquo;АА-&rdquo; (перспектива: стабилна) определя много висока ликвидност, значителна финансова стабилност и много нисък кредитен риск на фирмата. Факторът &bdquo;стабилна перспектива&rdquo; означава, че дори и при най-консервативни допускания, в средносрочен план &bdquo;Овергаз Инк.&rdquo; АД ще се характеризира с висока ликвидност и много добра кредитоспособност.<br /> <br /> Според БАКР добрите показатели на &bdquo;Овергаз Инк.&rdquo; АД се дължат на устойчивия растеж на бизнеса, който компанията поддържа, големите инвестиции в изграждането на газоразпределителна мрежа до крайните потребители в страната, значителния ръст на реализираните нетни приходи от продажби в последните 8 години, приложената програма за цялостно управление на риска, както и многогодишния опит на мениджмънта на компанията в газовия бранш.<br /> <br /> Инвестициите на &bdquo;Овергаз Инк.&rdquo; АД в газоразпределителната мрежа в България вече надхвърлят 300 милиона лева. Дъщерните дружества на компанията притежават лицензии за разпределение и доставка на природен газ в 49 общини, а дължината на газовата инфраструктура е над 1900 километра. Така достъп до предимствата на природния газ получават близо 200 хиляди домакинства в страната. /БЛИЦ