Народното събрание реши да се създаде Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.  

Предприятието ще е държавно и съгласно приетите текстове ще е юридическо лице със седалище София,  не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалаба.

Структурата, устройството и дейността на предприятието, правомощията и задълженията на органите за управление, се определят с правилник, приет от Министерски съвет. 

Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между агенцията и предприятието се уреждат със споразумение. 

Основен предмет на дейност на предприятието е създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавни резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон.


Основният предмет на дейност ще включва още създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти от Закона за зазапасите и нефтопродуктите, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхраняване на резерви и запази от нефкт и нефтопродукти.