Парламентът прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Така работодателите вече ще могат да избират вместо с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, да облагат с данък разходите по доходите в натура.

Приетите промени целят облекчаване на облагане на личното ползване под формата на разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично потребление. Ако работодателят упражни това право на избор, получените от физически лица непарични доходи под формата на разходи, свързани с използване на активи и/ или персонал на дружеството, няма да се облагат с данък.  Данъкът върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност ще бъде отменен.

Според приетите промени данъчната основа за определяне на данъка върху разходите ще бъде сумата от разходите за календарна година.

Чрез така предложеното облагане с данък върху разходите се премества тежестта на облагане и осигурителната тежест от наетите физически лица към данъчно задължените юридически лица.

Данъчно задължени лица ще бъдат всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, както и юридическите лица, чиито съдружници и акционери упражняват личен труд.