Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров прекрати със заповед работата на назначената Оценителна комисия по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", съобщиха от правителствената информационна служба.
Причините са забавяне на процеса по оценка на получените проектни предложения и необосновано отхвърляне от страна на Оценителната комисия на около 40% от проектните предложения още на етап оценка на административното съответствие, при който се извършва проверка на формалното съответствие на проектното предложение. В рамките на няколко дни ще бъде назначена нова Оценителна комисия, която да преразгледа всички получени до момента проектни предложения и да активизира работата по оценката на проектите. На 17 октомври 2007 г. Министерство на икономиката и енергетиката, действащо чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството й на Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броя на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие – разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата предпазарна подготовка – до разработването на опитен образец. /БЛИЦ