Равнището на безработица за страната нараства спрямо декември с 0.23 процентни пункта до 6.5%. В сравнение със същия месец на 2008 година равнището на безработица е с 0.88 процентни пункта по-ниско, съобщиха от Агенцията по заетостта.
През януари 2009 г. в 8 области равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната. Това са областите: София-град (1.31%), Бургаска (3.99%), Габровска (4.24%), Варненска (4.89%), Пловдивска (5.27%), Старозагорска (5.28%), Пернишка (5.41%) и Русенска (6.19%).
В бюрата по труда са регистрирани 240 782 безработни, само с 8493 души (с 3.7%) повече спрямо предходния месец. От 1994 г. досега това е най-ниският прираст за януари спрямо месец декември. Той е резултат от антикризисните мерки на Агенцията по заетостта за включване на максимален брой безработни в програми за заетост и за работа на първичния пазар. В сравнение с януари на 2008 година броят на безработните намалява с 32 498 души или с 11.9%.
През месеца в бюрата по труда са заявени 46 923 работни места, с над 34 000 повече от декември и с почти 1800 повече от януари 2008 г. Констатираното увеличение е следствие основно от стартирането на преобладаващата част от одобрените проекти по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, на дейностите по НП “Асистенти на хора с увреждания”, по НП “Социални услуги в семейна среда”. Принос има и известното оживление спрямо декември на първичния пазар на труда.
От гледна точка на професионално-квалификационните характеристики на обявените в бюрата по труда места се засилва приоритетното търсене на нискоквалифициран труд, тъй като през януари се отчита годишния пик на заявените по програми работни места, които са предимно за безработните без образование и квалификация.
На първичния пазар са заявени 9259 места, с 1157 повече от декември. Частният сектор е заявил почти 78% от тях или 7183 места. Най-много работни места са обявени в сферата на преработващата промишленост (2564 места), на търговията (1695 места), на образованието (897 места), на недвижимите имоти и бизнес услугите (755 места), на хотелиерството (745 места), на селското стопанство (456 места), строителството (415 места) и др.
По мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са заявени 137 работни места, като всички са от частни работодатели.
Заявените работни места по програми за заетост през януари достигат 37 527. Обявените места по националните програми “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Асистенти на хора с увреждания” са, съответно, 69.8% и 21% от всички заявени места по програми за заетост.
Към 31.01.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети 8487 работни места.
През месеца за едно свободно работно място се конкурират 6 безработни (средно за страната).
През януари в обучение за професионална квалификация са включени 516 безработни лица (включително 225 лица в програми и мерки с модул обучение). /БЛИЦ