По предварителни данни приходите от продажби за януари 2009 г. намаляват с 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година. В търговията на едро е регистриран спад от 0.5%, получен от разнопосочните темпове на съставните групи. По-голямо увеличение се наблюдава в търговията на едро с нехранителни потребителски стоки - 3.0%, отчетоха от НСИ.
В търговията с неселскостопански междинни продукти и търговията със селскостопански суровини и живи животни се отчитат положителни темпове - съответно 1.7 и 1.4%, а в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия ръстът е 0.5%.
Индексът се редуцира основно от намалението, отчетено в търговията с машини и оборудване със стопанско предназначение - 22.7%, а също и в търговията с компютърна и комуникационна техника - 4.3%, като двете дейности заедно формират малко над 10% от обема на приходите.
В търговията на дребно общото намаление от 1.7% се дължи изцяло на отрицателните темпове в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита (-7.2%), и в търговията с компютърна и комуникационна техника (-13.8%). Във всички останали дейности се наблюдава ръст, като в търговията с фармацевтични и медицински стоки той е 0.2%, а в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия с 5.1%.
В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е най-голямо и достига 26.5%. Търговията с автомобили, мотоциклети, части и принадлежности за тях, формира около 94% от обема на
приходите и оказва определящо влияние върху стойността на индекса за тази основна дейност.
През януари 2009 г. приходите от продажби намаляват с 25.7% спрямо декември 2008 г., в резултат на отчетения спад във всички основни търговски дейности. Тази тенденция има сравнително постоянен характер и се наблюдава в началото на всяка година. Отрицателните темпове в търговията на едро и в търговията на дребно са близки – съответно -24.9 и -25.7%, а в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението достига 31.5%.

По предварителни данни през януари 2009 г. промишленото производство е с 19.0% по-малко в сравнение с предходния месец. Намаление е регистрирано при производството на метални изделия, без машини и оборудване с 66.5%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини с 42.1%, при
производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение с 25.7%, при производството на хранителни продукти с 24.8%. Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти с 211.2% и при производството на основни метали с 20.6%.
В сравнение с януари 2008 г. промишленото производство през януари 2009 г. е с 13.3% по-малко. Производството на инвестиционни продукти спада с 35.8%, производството на продукти за междинно потребление - с 29.4%, а производството на енергийни продукти - със 7.6%.
По предварителни данни оборотът на предприятията от промишлеността през януари 2009 г. в сравнение с предходния месец намалява с 23.0% .
По предварителни данни през януари 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.2% под нивото на декември 2008 година. Сградното строителство е със значителен относителен дял (70.7%) в общото строително производство и регистрира намаление от 7.6%, а в гражданското/инженерното строителство - от 15.8%. /БЛИЦ