Работодателите, които получават финансови средства от държавата като антикризисна мярка за изплащане на компенсации на работници и служители за установено непълно време, изпълняват ангажиментите си, поети по силата на Постановление 44 на Министерския съвет от месец февруари тази година.
Това сочат данните от извършените през месец април от Дирекциите &bdquo;Инспекция по труда&quot; проверки в цялата страна на работодатели, чиито работници и служители получават компенсации за работа на непълно работно време. <br /> <br /> Общо с 209 проверки са обхванати 206 предприятия от икономически сектори &quot;Индустрия&quot; и &quot;Услуги&quot; с общ брой на заетите 12 281 души. Основно е инспектирано спазването на работното време на работещите, получаващи компенсации. Проверките са осъществени без предварително известяване на работодателите. За целта всички работници и служители, ползващи компенсации по реда на постановлението, са посетени на работните им места и са събрани сведения от самите тях за обстоятелствата, свързани с трудовата им дейност. От работодателите са изискани писмени заповеди за установено непълно работно време; решения на Дирекциите &bdquo;Бюро по труда&quot; с поименен списък на одобрените да получават компенсации работници и служители; заповеди за разпределение на работното време; заповеди за въведено сумирано изчисляване на работното време; присъствени форми; трудовите договори на новопостъпилите ; заповеди за преназначени работници, справки за полагането на извънреден труд; справки за трудовите норми и др. За упражняване на ефективен контрол обектите са проверявани по два пъти в рамките на един работен ден. <br /> <br /> Не са установени драстични нарушения на прилагането на постановлението, а тези, свързани с нормите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските се отнасят основно до: изискването за писмено разпределение на работното време на работещите, преминали на непълно работно време; определяне в правилника за вътрешния трудов ред на началото и края на работния ден, редуването на смените, почивките и отпуските. В някои случаи писмените заповеди за установяване на непълно работно време са издадени за всеки отделен случай, но след датата на преминаване към непълно работно време, като в тях е посочен срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време и продължителността на работното време; в част от заповедите за установяване на непълно работно време не са вписани данните за проведеното съгласуване с представителите на работниците и служителите. Едно от допусканите нарушения е в случаи, когато работодателят с писмени заповеди е установил сумирано изчисляване на работното време за едномесечни периоди за всички работници и служители, в т.ч. и за тези, които получават компенсации по ПМС № 44, утвърдил е графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване, но същите не са поименни. Някои от работодателите не предоставят на подходящо място писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на непълно работно време към работа на пълно работно време. /БЛИЦ<br /> <br />