Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2009 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените има в добивната промишленост - с 0.8% и в преработващата промишленост - с 0.7%, а намаление е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%. Това сочат данните на Националния статистически институт.
В преработващата промишленост по-значително нарастват цените при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.3% , докато намаление се наблюдава при производството на химични продукти - с 4.0%. В добивната промишленост има увеличение на цените спрямо предходния месец при добива на<br /> метални руди - с 3.6% и при добива на въглища - с 1.8%.<br /> Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2009 г. намалява с 3.2% в сравнение със същия месец на 2008 година, сочат още данните. В преработващата промишленост цените през май спадат с 10.5% спрямо съответния месец на 2008 г., докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 18.3%. Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо май 2008 г. има при производството на основни метали - с 31.9%; производството на хранителни продукти - с 5.9%; производството на изделия от каучук и пластмаси &ndash; с 2.8%; производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти &ndash; с 1.9%. Увеличение на цените се наблюдава при: производството на напитки - с 10.7%; производството на тютюневи изделия - с 9.6%; производството на изделия от други<br /> неметални минерални суровини - със 7.6%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 7.3%.<br /> Общият индекс на цени на производител през май 2009 г. е с 0.7% над равнището на предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.1% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, а в добивната промишленост има<br /> намаление с 2.6%. В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените спрямо април 2009 г. се наблюдава при производството на основни метали - с 3.5%,<br /> докато намаление е регистрирано при производството на химични продукти - с 1.1%, при производството на дървен материал и изделия от дървен материал - с 1%, при<br /> производството на хранителни продукти - с 0.5%. <br /> Общият индекс на цените на производител през май 2009 г. намалява с 6.7% спрямо същия месец на 2008 година.<br /> В преработващата промишленост цените на производител през май 2009 г. намаляват спрямо съответния месец на 2008 г. с 11.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 15.6%. В преработващата промишленост по-съществен спад има при производството на основни метали - с 29.7%, а увеличение в производството на напитки и в производството на тютюневи изделия - с 10.3%, в производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.2% /БЛИЦ<br /> <br />