Икономиката на България е нараснала с 2,3% през първото тримесечие на 2023 г. на годишна база и с 0,5% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година, пише Investor.bg.

Това показват последните сезонно изгладени експресни оценки, публикувани от Националния статистически институт.

Това е първото тримесечие от две години, в което БВП (брутен вътрешен продукт) ускорява растежа си на годишна база. Икономиката на България се сви и през четирите тримесечия на 2020 г., но от началото на 2021 г. трайно се разширява, макар че растежът ѝ постепенно се забавя. На тримесечна база обаче растежът през последните пет тримесечия варира в тесен диапазон от 0,4% до 0,7%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През първото тримесечие на тази година произведеният БВП е над 39,970 млрд. лв. по текущи цени според предварителните данни. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) от януари до март възлиза на 34,878 млрд. лв

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,5%, което е нарастване с 0,2 процентни пункта за година.

По данни на НСИ индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 34,4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 63,1% през първото тримесечие на тази година при 62,7% през периода януари-март миналата година.

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78,5% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13,7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на годината БВП нараства с 0,5% на тримесечна база според предварителните и сезонно изгладени данни, а брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,6%.

Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2023 г. показват нарастване на бруто образуване на основен капитал – с 0,3%, спрямо четвъртото тримесечие.

Годишни изменения

БВП нараства с 2,3%, а БДС - с 2,7%, през първите три месеца на 2023 г. в сравнение с година по-рано според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 5,9%,

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 3,2%, Операции с недвижими имоти – 3,2%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 1,6%, Финансови и застрахователни дейности – 1,1%, Селско, горско и рибно стопанство – 1,1%, Промишленост – 0,1%.

Спад на годишна база е регистриран в Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 0,8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2,1% и бруто образуване на основен капитал - с 1,8%.

През първите три месеца на тази година износът на стоки и услуги се увеличава с 2,3%, а вносът спада също с 2,3% в сравнение с година по-рано.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук