Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2008 г. е с 3.0% под равнището на предходния месец, като в преработващата промишленост намалението е с 3.2%, съобщиха от НСИ.
  Спад на цените има при добива на метални руди - с 25.7%, при производството и леенето на метали - с 13.6%, при производство на изделия от каучук и пластмаси - с 2.4%, и при производството на хранителни продукти и напитки - с 0.4%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2008 г. нараства с 4.8% спрямо същия месец на 2007 година. В преработващата промишленост цените на вътрешния пазар през ноември нарастват с 3.2% спрямо съответния месец на 2007 година. Увеличение на цените спрямо ноември 2007 г. има при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.9%; производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.5%; производството на химични продукти - с 11.8%; производството на
текстил и изделия от текстил, без облекло и производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 11.2%, и производството на хранителни продукти и напитки - с 2.4%. /БЛИЦ