Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, по искане на акционера Министерство на икономиката и енергетиката, притежаващ 75 на сто от капитала на дружеството, свиква общо събрание на акционерите на 23 декември, съобщиха от Българска фондова борса.
В дневния ред на общото събрание се предлага освобождаване на членовете на Съвета на директорите /СД/ на дружеството. В СД са Златко Тодоров Димитров, Иво Симеонов Маринов, Константин Димов Лефтеров, Соня Маркова Енилова и Мариела Дамянова Павлова.<br /> <br /> Предлага се нов СД в състав: Йордан Георгиев Георгиев, Евгений Николов Мосинов, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева Петрова, Валентин Георгиев Михалев. При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 януари 2014 година. <br /> <br /> Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 5 декември. &nbsp;