Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2010 г. е с 2.3% над равнището от юни и с 9% спрямо същия месец миналата година. Това е най-голямото увеличение на индекса от година и половина насам, откакто през януари 2009 г. НСИ приложи нова методика за изчисляването му.
Намаление на цените има в добивната промишленост - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.9%, докато увеличение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.8%.<br /> <br /> В преработващата промишленост по-значително намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 9.3%, при производството на основни метали - с 6.0%, и при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 1.8%, а увеличение е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.2%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.9%.<br /> <br /> Цените на годишна база се увеличават в добивната промишленост - с 15.1%, в преработващата промишленост - с 6.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.5%.<br /> <br /> Общият индекс на цени на производител, който следи изменението на цените и на международните пазари през юли 2010 г. нараства с 0.6% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%, докато намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 1.8%.<br /> <br /> Общият индекс на цените на производител през юли 2010 г. се увеличава с 10.2% в сравнение със същия месец на 2009 година.<br />