инвеститори, които са транснационалните корпорации (ТНК) намаляват дейността си в областта на сливания на предприятия и придобиване на дялов капитал зад граница, както и разработването на нови инвестиционни планове. Това се казва в доклада на ст.н.с.д-р. Искра Христова-Балканска, научен секретар на Икономическия институт на БАН “Отражение на глобалната финансова криза върху прилива на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Югоизточна Европа”.
В международен план големите международни банки продължават да изпитват недостиг на ликвидност и са ограничили кредитирането, независимо от взетите комбинирани мерки от страна на правителствата от Групата на 7-те развити индустриални държави. Тези неблагоприятни тенденции се отразяват с известен лаг във времето и върху процеса на привличане на чуждестранни капитали в страните от Югоизточна Европа. <br /> Това намира израз в затруднения при привличането на допълнителни финансови ресурси във вътрешните компании при ограничено кредитиране от страна на банките. Секторът на недвижимите имоти, който специално в България беше обект на интерес от страна на чуждестранни инвеститори, е в застой (понижение от 1.08.2007 г. към 1.08.2008 г. с 22.4%). Факт е спирането на по-големи проекти за по 100 млн. лв. Замразени са жилищни проекти и строителството на молове в по-малки градове. Преразглеждат се и сключени договори. Това е положителен ефект, който може да повлияе по посока свиването на спекулативния балон в сектора строителство.<br /> Най-мобилният елемент на ПЧИ - кредитите - намаляват във всички страни от Югоизточна Европа. За първите осем месеца на 2008 г. спрямо същия период на 2007 г. понижението на кредитите в България е 68.7%, или 83.9% от общото понижението на ПЧИ за периода. <br /> Желателно е след кризата в България да се появят и/или развият други конкурентни предимства, които да привличат ПЧИ в сектори като образование и наука, производство на стоки с добавена стойност, нови технологии, които могат да осигурят развитието на икономиката на всяка една от държавите от Югоизточна Европа. Смекчаването на шока може да се постигне чрез инвестиции в продукти и услуги с висока добавена стойност, изискващи висока професионална квалификация.<br /> В условия на глобална финансова криза държавите ще трябва да се състезават при привличането на чужд допълнителен ресурс и поради това те самите следва да имат обоснована икономическа и финансова стратегия за развитие. /БЛИЦ<br />