Правителството одобри проект на закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Фондът има за цел постигане и гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии”, съобщиха от правителствената информационна служба.
Средствата на фонда ще са самостоятелно обособена част от централния бюджет. Те ще се структурират в инвестиционни портфейли, които ще се възлагат за управление на финансови институции. Източниците на фонда се предвижда да бъдат 50 на сто от приходите от приватизация, постъпили в централния бюджет, 25 на сто от излишъка на републиканския бюджет за съответната година, приходи от концесии, информира заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на пресконференция по темата. Има възможност за отчисляване и на други приходи въз основа на закон или акт на Министерския съвет. Основната цел на този фонд е да осигурява средства за фонд „Пенсии” в периоди, когато ще има значителен демографски натиск, подчерта Лазаров. Това се очаква да стане през следващите от 10 до 13 години, тъй като през 2017-2020 г. ще се пенсионират значителна част от хората, родени след 1947 г. Със създаването на този фонд ще се осигури възможност да се изплащат пенсиите на възрастните хора, поясни той. Натрупаните в т. нар. Сребърен фонд средства ще служат само за покриване на недостиг във фонд „Пенсии” за съответната година. Конкретните размери на трансферите ще се определят с годишния закон за държавния бюджет. В следващите 10 години средствата от Сребърния фонд няма да се използват за плащането на пенсии. Те ще бъдат на разположение на инвестиционните дружества, които ще трябва да увеличат размера им чрез инвестиции във:

- депозити в БНБ;

- в други банки (до 20%);

- в акции на дружества-емитенти от държави-членки на ЕС, които са приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа или търгувани на многостранни системи за търговия в държави-членки на ЕС и които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка инвестиционен клас кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения (до 70%);

- акции на дружества-емитенти от трети страни, които са приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа или търгувани на многостранни системи за търговия, и които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка инвестиционен клас кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения (до 30%);

- облигации и други дългови ценни книжа, които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка кредитен рейтинг от инвестиционен клас (до 30%);

- инструменти на паричния пазар (до 10%);

- други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на акции или други ценни книжа, подобни на акции чрез подписка или замяна, на вече посочената категория дружества-емитенти (до 10%).

Средствата на фонда се инвестират при спазване принципите на надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация. Законопроектът регламентира подробно ограниченията и изискванията за структуриране на инвестиционните портфейли, за да се гарантира висока доходност при възможно най-малък риск. Изборът на финансови институции – управители на инвестиционни портфейли, се осъществява въз основа на критерии, начин на оценка и класиране, утвърдени от управителния съвет на фонда. Ръководството на фонда ще се осъществява от управителен съвет. Негов председател ще е министърът на финансите, а заместник-председател – министърът на труда и социалната политика. Членове ще са представители на МФ, на МТСП, на НОИ и на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Дейността на Фонда ще протича с максимална степен на прозрачност, изтъкна заместник-министър Лазаров. Дългосрочната и средносрочната инвестиционна стратегия на Фонда ще се определя от Министерския съвет. Дейността на Фонда ще се контролира от Сметната палата и от Народното събрание. Цялата налична информация за Фонда ще бъде публикувана в интернет-страницата на Министерството на финансите. Сребърният фонд ще стартира с малко над 700 млн. лв. /БЛИЦ