Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ разгледа проект на закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Документите бяха представени от министрите Емилия Масларова и Пламен Орешарски. Фондът има за цел постигане и гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии”. Средствата на фонда ще са самостоятелно обособена част от централния бюджет. Те ще се структурират в инвестиционни портфейли, които ще се възлагат за управление на финансови институции.  Във фонда ще се акумулират 50 на сто от приходите от приватизация, постъпили в централния бюджет, 25 на сто от излишъка на републиканския бюджет за съответната година, приходите от концесии. Има възможност за отчисляване и на други приходи въз основа на закон или акт на Министерския съвет. Ръководството на фонда ще се осъществява управителен съвет. Негов председател ще е министърът на финансите, а заместник-председател – министърът на труда и социалната политика. Членове ще са представители на МФ, на МТСП, на НОИ и на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Натрупаните в Сребърния фонд средства ще служат само за покриване на недостиг във фонд „Пенсии” за съответната година. Конкретните размери на трансферите ще се определят с годишния закон за държавния бюджет. В следващите 10 години средствата от Сребърния фонд няма да се използват за плащането на пенсии. Те ще бъдат на разположение на инвестиционните дружества, които ще трябва да увеличат размера им чрез инвестиции във:
- депозити в БНБ; - в други банки (до 20%); - в акции на дружества-емитенти от държави-членки на ЕС, които са приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа или търгувани на многостранни системи за търговия в държави-членки на ЕС и които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка инвестиционен клас кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения (до 70%);- акции на дружества-емитенти от трети страни, които са приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа или търгувани на многостранни системи за търговия, и които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка инвестиционен клас кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения (до 30%);  облигации и други дългови ценни книжа, които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка кредитен рейтинг от инвестиционен клас (до 30%); инструменти на паричния пазар (до 10%); други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на акции или други ценни книжа, подобни на акции чрез подписка или замяна, на вече посочената категория дружества-емитенти (до 10%). Средствата на фонда се инвестират при спазване принципите на надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация. Законопроектът регламентира подробно ограниченията и изискванията за структуриране на инвестиционните портфейли, за да се гарантира висока доходност при възможно най-малък риск. Изборът на финансови институции – управители на инвестиционни портфейли, се осъществява въз основа на критерии, начин на оценка и класиране, утвърдени от управителния съвет на фонда. /БЛИЦ