Според данните на официалния регистър на държавния дълг към края на декември България има да връща заеми от 11 300,7 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 219,1 млн. евро, а външните - в размер на 7 081,7 млн. евро.
В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27,1 процента, като делът на външния държавен дълг е 17,0%, а на вътрешния държавен дълг е 10,1% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 37,3%, а външните - от 62,7% на сто.<br /> <br /> Задълженията на страната към външни кредитори са се увеличили в рамките на 2014 година с 1.5 милиарда евро, показват още данните на Министерството на финансите.<br /> <br /> Във валутната структура на външния дълг към края на декември 2014 г. относителният дял на дълга, деноминиран в евро, бележи увеличение и достига до 86.1%. Дългът, деноминиран в щатски долари, и този в други валути намаляват съответно до 12.8% и 1.1% . Що се отнася до лихвената структура, към края на месеца дългът с фиксирани лихви нараства и достига 89.0%, а дългът с плаващи лихви намалява до 11.0%.<br /> <br /> Вътрешната задлъжнялост на държавата също расте. Тук обаче най-сериозна тежест имат лихвите по ДЦК с падеж над 5 години &ndash; една четвърт от платените по това перо суми са за продадени ценни книжа със срок на падеж 10 години.<br /> <br /> Миналата година е рекордна и по продажба на ДЦК от правителствата, които управляваха страната. Най-много пари са събрани през юни и декември, сочат още данните. /БЛИЦ<br /> <br />