В 12:00 часа концентрацията на замърсител серен диоксид в Гълъбово е над средночасовата норма, съобщиха от РИОСВ -Стара Загора.
Автоматичното измервателно устройство в централната част на града отчете 737,20 микрограма на кубичен метър.
РИОСВ – Стара Загора издаде предписания на операторите на топлоелектрическите централи в Енергиен комплекс “Марица изток” за предприемане на всички мерки за ограничаване емисиите на серен диоксид, включително и намаляване на работещите мощностите и информира отговорните институции за готовност и прилагане при необходимост на Оперативния план за действие.

Не са отчетени превишения на праговите стойности на средночасовите норми по останалите автоматични пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора. Продължава контролът на параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. /БЛИЦ