Концентрацията на серен диоксид към 13.00 часа в град Гълъбово отново е над средночасовата норма, съобщиха от РИОСВ-Стара Загора. Измерената стойност в този час е 538,09 микрограма на кубичен метър.
Топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица изток” са предприели действия по редуциране товара на работещите без сяроочистващи инсталации мощности.
Не са регистрирани превишения на праговите стойности на средночасовите норми по останалите наблюдавани атмосферни замърсители, постъпващи в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ-Стара Загора.

Експертите на РИОСВ-Стара Загора продължават наблюдението на качеството на атмосферния въздух от всички автоматични измервателни станции в областта. /БЛИЦ