Еколози сигнализираха за пожар в близост до панонските вътрешноконтитентални дюни в защитена зона Остров до село Остров, община Оряхово. Те са сигнализирали пожарната и местния кмет.

Самите дюни не са засегнати от пожара. Това става по време на теренен мониторинг на местообитанията от д-р Росен Цонев, ръководител на екип и Борис Каракушев, управител на ДЗЗД „ЕНВИМОН“.  


Вътрешноконтинентални дюни до село Остров са защитена зона. Те се намира в големите низини край р. Дунав. На тези дюни съществува мозайка от различни съобщества – мъхове върху откритите песъчливи наслаги, съобщества на терофити включително и множество рудерали, отворени и затворени, ксеротермни, многогодишни тревни съобщества. Повечето от тези дюни се нарушават от антропогенна дейност – активна паша, добив на инертни материали, обработка на околните терени. 


ДЗЗД „ЕНВИМОН" извършва теренен мониторинг на природни местообитания на територията на зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ и извън тях в различни части на страната.

Мониторингът се осъществява по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по ОПОС 2014-2020.