Бракониери убиха червеногуша гъска край Шабла. Тоди вид е застрашен от изчезване в световен мащаб, включен е в Червената книга на България и е абсолютно забранен за лов. Точно по време на Коледните празници ловци убиха червеногушата гъска пред очите на полеви екип на Българско дружество за защита на птиците (БЗДП) в района на Шабла. Птицата е била в смесено ято съставено предимно от червеногуши гъски, по което са стреляли ловците.
Наглият акт се случва само два дни след обсъждането на нуждата от въвеждане на зона за покой за зимуващите ята от водоплаващи птици в района на езерата край Шабла и Дуранкулак, които са и част от европейската мрежа Натура 2000. Въпреки твърденията и уверенията на ловната общност за наличие на контрол и липса на нарушения от страна на ловците в района на езерата, този инцидент потвърждава необходимостта от въвеждане на по-строги регулации в районите със застрашени видове.<br /> <br /> Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е най-дребната, но и най-красива дива гъска в Евразия. Същевременно тя е сред най-редките представители на това семейство птици в света, а през последните 20 години популацията й е намаляла наполовина. Международният съюз за защита на природата (IUCN) постявя вида в категорията &bdquo;Застрашен&rdquo;. В същата категория са и тигърът и голямата панда. Гнезди в Сибирската тундра и всяка година прелита близо 6000 км до Крайбрежна Добруджа, където зимува. В отделни години до 70 % от световната популация на вида зимува в България. Тук червеногушите гъски образуват смесени ята с големите белочели гъски. Птиците се хранят основно в посевите със зимна пшеница и царевичните стърнища. През деня прелитат до езарата край Шабла и Дуранкулак, за да пият вода, а вечер се връщат в тях, за да пренощуват във водата &ndash; далеч от хищници и безпокойство.<br /> <br /> Бракониерството в района на защитените зони Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс представлява една от основните заплахи за оцеляването на червеногушата гъска през зимата. Затова БДЗП поддържа екип за наблюдение и контрол върху лова в района, провежда разяснителни кампании сред ловците и работи съвместно с ловно-рибарското сдружение в гр. Шабла в рамките на проекта &bdquo;Сигурни зимовища за червеногушата гъска&ldquo;, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз.<br /> <br /> Бракониерите, по данни на сътрудника на Българското дружество за защита на птиците, не са местни хора и са се появили с високо проходим автомобил 4х4, от който са открили безразборна стрелба срещу ятото гъски. Отстреляната птица е паднала на 15 м от патрула на БДЗП, а бракониерите са избягали веднага. Подаден е сигнал до полицията, а служители на РИОСВ &ndash; Варна са съставили протокол за случая. Според Наказателния кодекс наказанието за отстрелване на световно застрашен вид е до 5 г. затвор.<br /> <br /> Във връзка с този инцидент Стойчо Стойчев, директор по природозащита в БДЗП заяви: &quot;Дуранкулашкото и Шабленското езеро са места с международна значимост, включени в европейската мрежа Натура 2000 и списъка на Рамсарската конвенция. Това само по себе си е оценка за тяхната значимост за опазването на ценни и редки природни компоненти, сред които са и птиците. За съжаление това е поредния бракониерски акт в този район, където през миналата година беше убит друг световно застрашен вид и изключително рядък представител на българската орнитофауна &ndash; Голямата дропла (Ottis tarda). Ето защо преди близо година природозащитни организации, сред които и БДЗП, внесоха предложение за ограничаване на лова с един месец на територията на двете зони от Натура 2000, за да се осигури спокойното призимуване на птиците&rdquo; .<br /> <br /> Това предложение обаче, за втора подерна година се отхвърля от представителите на Съюза на ловците и риболовците. В българските защитени зони от европейската екологична мрежа &bdquo;Натура 2000&ldquo; няма нито една с режим, който да осигурява необходимото спокойствие както за застрашените, така и за ловните видове птици. В следствие на това популациите на много от зимуващите в Черноморския регион водоплаващи птици намаляват в сравнение с Централна и Източна Европа (по данни от международната организация Wetlands International).<br /> <br /> България, като част от Европейския съюз, е задължена да спазва законодателството, част от което са Директивите за дивите птици и опазване на местообитанията. Липсата на адекватна защита за защитените зони за птиците вече стана повод за стартирането на наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия. Дългогодишните проблеми с лова в района на Шабла и Дуранкулак, където зимува до 70% от световната популация на червеногушата гъска, най-вероятно ще доведат до нова наказателна процедура, ако не бъдат взети адекватни мерки за осигуряване на зони на спокойствие за зимуващите застрашени видове и пресичане на бракониерството.<br />