Първият работен ден за новата година ще стъжни живота на 4 зодии. Овните ще до­каз­ва­т нас­той­чи­во пра­во­то си в служ­ба­та, а Скорпионите имат до­бър шанс има­те днес за фи­нан­со­ви реа­ли­за­ции. Вижте какво ви очаква и вас.
ОВЕН

Във втор­ник ще до­каз­ва­те нас­той­чи­во пра­во­то си в служ­ба­та и ве­роя­тно няма да ми­не глад­ко денят. Не вли­зай­те в нес­кон­чае­ми спо­ро­ве, не се кон­фрон­ти­рай­те, въз­мож­но е съв­сем не­зас­лу­же­но да по­не­се­те на­ка­за­ние и оби­дни епи­те­ти. Об­стоя­телс­тва­та са неизя­сне­ни и ще ви бъ­де мно­го труд­но да до­ка­же­те пра­во­та­та си.

ТЕЛЕЦ

Мно­зи­на са обе­зпо­кое­ни по при­чи­на раз­дел­яне с някак­во при­те­жа­ние - ве­роя­тно нед­ви­жим имот. Дру­га­та стра­на на въп­ро­са опи­ра до бра­ко­раз­вод­но де­ло, след кое­то съ­що ще се ли­ши­те от дос­ко­рош­но при­те­жа­ние. Втор­ник по прин­цип е ден за спо­ро­ве при вас и те ще се пре­не­сат от лич­ния в слу­жеб­ния ви жи­вот или об­рат­но.

БЛИЗНАЦИ

Спра­вед­ли­вос­тта не се дик­ту­ва и на­ла­га на дру­ги­те. Тя е неп­ри­кос­но­ве­на и вид­на за всич­ки. Днес мно­зи­на от Близ­на­ци ще се опи­тат да нап­равят име­нно то­ва, без да се при­тесн­яват, че тяхна­та спра­вед­ли­вост мо­же да не е съв­сем спра­вед­ли­вост. Та­ка са­мо ще си съз­да­де­те до­маш­ни и слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти.

РАК

Във втор­ник ва­ши­те ус­пе­хи се ог­ра­ни­ча­ват са­мо в сфе­ра­та на слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния. Някои от вас оба­че имат по-доб­ро мне­ние за шан­са си и ще се ан­га­жи­рат с фи­нан­со­ви де­ла, от кои­то еди­нстве­но ще за­губят. Точ­но днес няма­те необ­хо­ди­мост от по­до­бен род ек­спе­ри­мен­ти. Ще бъ­дат на­ру­ше­ни кон­так­ти­те ви.

ЛЪВ

Де­ло­ви­те ви ан­га­жи­мен­ти във втор­ник са нож с две ос­трие­та. В еди­ния слу­чай дей­ствия­та ви, кол­ко­то и усъ­рдни да са те, трябва да бъ­дат под­кре­пе­ни с гол­яма бди­тел­ност, тъй ка­то е въз­мож­но да бъ­де­те изи­гра­ни с па­ри или до­ку­мен­ти. В дру­гия те имат от­но­ше­ние към слу­жеб­на­та ви об­вър­за­ност, къ­де­то об­ста­нов­ка­та е неизя­сне­на.

ДЕВА

Втор­ник е из­пъл­нен с препя­тствия за мно­зи­на от вас, но при по­ве­че упо­ри­тос­т ще се спра­ви­те. Мно­го ярко се от­кроя­ват влас­ти­ма­щи­те меж­ду вас и ос­тавят след се­бе си впе­чат­ле­ние на дес­по­ти. Не се хвърл­яйте за при­до­бив­ки днес. Мо­же­те да спе­че­ли­те, но от та­зи пе­чал­ба ско­ро ще пла­ти­те мно­го по­ве­че от спе­че­ле­но­то.

ВЕЗНИ

Из­вес­тна не­въз­мож­ност за емо­цио­нал­но­то за­до­вол­ява­не ще бъ­де при­чи­на за неу­дов­лет­во­ре­ност при Вез­ни­те във втор­ник. Но то­ва няма да про­дъл­жи дъл­го, за­що­то вие чу­дес­но знае­те от как­во се нуж­дае­те и как да си го на­ба­ви­те, та­ка че раз­ми­на­ва­не ед­ва ли ще има. Денят е пол­зот­во­рен за де­ло­ва дей­ност и пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

До­бър шанс има­те днес за фи­нан­со­ви реа­ли­за­ции и вне­зап­но на­рас­тващ къс­мет. Във връз­ка с на­ме­ре­ния­та ви за деня трябва да дей­ства­те без за­бав­яне, за­що­то има­те въз­мож­нос­ти за пъл­но раз­ре­ша­ва­не на зах­ва­на­тия проб­лем. Про­фе­сио­нал­ният ден с ни­що не прив­ли­ча вни­ма­ние­то и ще пре­ми­не по оби­кно­вен на­чин.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го съоб­ра­зи­тел­ни са днес Стрел­ци­те и са с под­чер­та­на вяра в собс­тве­ни­те си си­ли. Има­те пъл­но ос­но­ва­ние, а и доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция и ма­те­риал­ни об­ла­ги. Еди­нстве­но фи­нан­со­ва­та сфе­ра е из­вън въз­мож­нос­ти­те ви днес, но то­ва не въз­пи­ра про­веж­да­не­то на по­лез­ни, а и пе­че­лив­ши кон­так­ти. Не допускайте грешката да се скатавате, това не се толерира от началниците ви.

КОЗИРОГ

Мал­ко не­раз­по­ло­же­ни за­поч­ва­те деня,  кое­то е вре­мен­но и ско­ро след за­поч­ва­не на ак­тив­ния ден ще ви ос­та­ви. За по­ве­че­то от Ко­зи­рог втор­ник пред­ла­га доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би. Днес поч­ти ни­що не спъ­ва ра­бо­ти­те ви и мо­же­те да се над­ява­те на без­препя­тствен ден. Еди­нстве­на­та не­га­тив­на стра­на са съд­руж­ни­ци­те ви, които достай настойчиво ви притискат за някакво решение.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го от Во­до­лей днес ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни за своя­та доб­ро­же­ла­тел­ност и от­зив­чи­вост. Ще по­лу­чи­те де­ло­во пред­ло­же­ние, об­мис­ле­те го доб­ре. Втор­ник е по­ло­жи­те­лен ден и ус­пеш­но ще се спра­ви­те с всич­ко, ма­кар че мно­зи­на се съмн­яват във въз­мож­нос­ти­те си се­га. А през деня те са мно­го, вклю­чи­тел­но и та­ки­ва за при­до­бив­ки. Ще имате хазартен шанс.

РИБИ

Един ус­пе­шен ден, из­пъл­нен с кон­так­ти и по­ло­жи­тел­ни дей­ствия. Мно­го от вас ще осъ­щест­вят на­ме­ре­ния­та си от­нос­но нае­ма­не на ра­бо­та или ус­пеш­но ще за­вър­шат за­поч­на­та дей­ност. Не от­стъп­вай­те от прин­ци­пи­те си. Всъщ­ност се­га вие мо­же­те да се ан­га­жи­ра­те с по­ве­че от ед­на дей­ност и ще ус­пее­те във всич­ко. Времената на застой и трудностите през този период ви дръпнаха назад, но вие ще наваксате.