Две зодии ще берат ядове в почивния ден. Овните са дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си, а събота е осо­бен ден за Те­лец. Вижте какво ви очаква и вас!
ОВЕН

То­зи ден сте дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. Събота е щас­т­лив за фи­нан­си­те на Овен и мно­го под­хо­дящ за ха­рмо­ни­зи­ра­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те. По­ве­че­то от вас са ве­ли­ко­душ­но нас­т­ро­е­ни по­ра­ди си­гур­ност­та си и сво­бо­да­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­те за об­щес­т­ве­на­та си изя­ва.

ТЕЛЕЦ

Събота е осо­бен ден за Те­лец. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­койс­т­вие до нер­в­ност. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те към до­мог­ва­ни­я­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, ко­и­то ще се опи­тат да ви при­чи­нят фи­нан­со­ва вре­да. Бъдете предпазливи!

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­ко­ен ден е събота за Близ­на­ци­те. Има­те мно­го проб­ле­ми и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те. Нат­ру­па­ла­та се у вас умо­ра ви пра­ви не­кон­цен­т­ри­ра­ни и мо­же да до­ве­де до греш­ки в из­вър­ш­ва­не на важ­на ра­бо­та през деня. Ка­то най-теж­ки за вас се­га се оказ­ват до­маш­ни­те ви де­ла.

РАК

В събота има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, ко­е­то ви пред­с­тои за де­ня. То има от­но­ше­ние към по­се­ще­ние в до­ма ви на при­я­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. В служ­ба­та ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние от же­на, ко­е­то ще ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние.

ЛЪВ

За да бъ­де събота прек­ра­сен ден за Лъ­во­ве­те, се зах­ва­не­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях, ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло. За дру­ги от вас де­нят пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от ко­и­то не е из­к­лю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден е събота за ре­а­ли­зи­ра­не на ня­кои от де­ла­та ви, но то­ва оп­ре­де­ле­но има зна­че­ние са­мо ако ра­бо­ти­те не на слу­жеб­но­то си мяс­то. Де­нят се свър­з­ва с при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес, но не при­бър­з­вай­те. Вни­ма­тел­но ана­ли­зи­рай­те си­ту­а­ци­я­та.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в събота. Ня­ма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дейс­т­ва­те, по-важ­но е, че ще ус­пе­е­те във всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­т­ве­ни дейс­т­вия.

СКОРПИОН

В събота мно­го от Скор­пи­о­ни­те са в със­то­я­ние да от­х­вър­лят ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие ще имат и въп­ро­си­те, ко­и­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, де­нят ня­ма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция на път. При­е­ме­те без ре­зер­ви пред­ло­же­ни­е­то  в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

В събота Стрел­ци­те са дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ни­я­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви при­до­бив­ки, но не неп­ре­мен­но с па­ри. По­зи­ци­и­те на някои в то­ва от­но­ше­ние не са осо­бе­но бла­гоп­ри­я­т­ни. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или да учас­т­ва­те в ха­зар­т­ни иг­ри. Възможността да загубите пари е голяма, нямате шанс да надскочите възможностите си.

КОЗИРОГ

Събота ще за­поч­не труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­с­тои но­ва про­фе­си­о­нал­на дей­ност. За да ус­пе­е­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, е не­о­б­хо­ди­ма по-го­ля­ма мо­би­ли­за­ция от ва­ша стра­на и де­ла­та ви ще тръг­нат от са­мосе­бе си. Днес ще има­те под­к­ре­па­та на вли­я­те­лен чо­век, който ще ви даде едно рамо в изработването и реализирането на някакъв проект.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чув­с­т­ва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­т­ват. Из­вес­т­ни неп­ри­я­т­нос­ти очак­вай­те в до­ма си. Спри­ха­ви сте по­ра­ди ед­на без­сън­на нощ. Нап­рег­на­ти ще са кон­так­ти­те ви в събота, тех­ни­ят ха­рак­тер се обус­ла­вя от биз­нес. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да не давате гласност на работата, с която сте се заели. Възможен е опит за измама или подвеждане.

РИБИ

Ос­вен ня­кои до­маш­ни труд­нос­ти, на ко­и­то ве­че се виж­да кра­ят, събота ня­ма да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти. Днес бъ­де­те пре­циз­ни в хар­че­не­то, не си поз­во­ля­вай­те раз­то­чи­тел­с­т­ва. В кон­так­ти­те ви е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­т­ни драз­не­ния, об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то ви мяс­то ди­на­мич­но се про­ме­ня, тъкмо започвате да работите по текущите си задачи и изниква нещо друго с по-голяма важност. Не се разпилявайте!