ОВЕН В  неделя Ов­ни­те ще от­бе­ле­жат за се­бе си об­лек­че­ние по ня­кои проб­ле­ми и по-про­зор­ли­ви­те ще за­бе­ле­жат, че то­ва е на­ча­ло­то на края за не­и­з­год­но­то или въз­п­ре­пят­с­т­ва­но раз­ви­тие на ня­кои де­ла. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за лич­ни де­ла и лич­но са­мо­чув­с­т­вие. Ак­ти­ви­зи­рай­те се в кон­так­ти­те си днес.

ТЕЛЕЦ


За Тел­ци­те ус­пе­хи­те са ка­те­го­рич­ни, ко­га­то вни­ма­ни­е­то ви е на­со­че­но кон­к­рет­но в да­де­на сфе­ра и оп­ре­де­ле­на дей­ност. Днес мно­зи­на ще се за­е­мат с по­ве­че от оно­ва, ко­е­то мо­гат да из­вър­шат. Ре­зул­та­ти­те мо­гат да се ока­жат по­ло­вин­ча­ти. Не при­бър­з­вай­те. Важ­ни за ня­кои от зна­ка са кон­так­ти­те по фи­нан­со­ви при­чи­ни.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те  неделя но­си ус­пе­хи. Из­вес­т­ни при­тес­не­ния мо­гат да ви на­пад­нат във връз­ка с про­фе­си­о­нал­на­та от­го­вор­ност. Об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то мяс­то при мно­зи­на е твър­де обър­ка­на и не­я­с­на. Си­гур­но е, че про­фе­си­о­нал­ни­те ви ка­чес­т­ва ще спо­мог­нат най-лес­но за пра­вил­на­та ви ори­е­н­та­ция.

РАК

Днес Ра­ци­те тряб­ва да бъ­дат из­к­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни към до­ма си или към имо­ти­те, ко­и­то при­те­жа­ват. В до­ма ви са въз­мож­ни зло­по­лу­ки, бъ­де­те край­но вни­ма­тел­ни, пре­ди да на­пус­не­те до­ма си. Дру­ги са го­то­ви да пъ­ту­ват днес, но то­ва ще бъ­де без­п­лод­но уси­лие. Градирайте по важност задачите си за деня, за да постигнете успех.

ЛЪВ

Ро­де­ни­те под Лъв тряб­ва да раз­ру­шат ог­ра­ни­че­ни­я­та, ко­и­то са­ми си пос­та­вят, и да дейс­т­ват ак­тив­но по въп­ро­си­те, ко­и­то са на дне­вен ред. От дру­га стра­на, мно­го е важ­но да не про­я­вя­ва­те из­лиш­на на­и­в­ност и да се до­ве­ря­ва­те на хо­ра, ко­и­то не зас­лу­жа­ват по­доб­но от­но­ше­ние. Бъ­де­те пос­то­ян­ни в прес­лед­ва­не­то на ин­те­ре­си­те си.

ДЕВА

Ако не спре­те да се на­гър­б­ва­те с по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же­те да от­х­вър­ли­те ка­то ра­бо­та, ще пос­лед­ва не­ве­ро­я­т­но обър­к­ва­не, ко­е­то мо­же да ви при­чи­ни зна­чи­тел­ни вре­ди. Дру­ги от вас тряб­ва да прес­та­нат да тър­сят пра­ва­та и пре­дим­с­т­ва­та си в работата. Вни­ма­вай­те с лю­бов­ния пар­тьор, ще се спречкате.

ВЕЗНИ

Яр­ка е твор­чес­ка­та наг­ла­са на Вез­ни­те и те се­га ще дейс­т­ват по всич­ки пра­ви­ла, ко­и­то изис­к­ва рег­ла­мен­тът за пос­ти­га­не на ре­а­ли­за­ция. По­ве­че вни­ма­ние тряб­ва да се от­не­сат про­фе­си­о­на­лис­ти­те към ра­бо­та­та си в  неделя. Де­нят е мно­го до­бър за кон­так­ти с важ­ни хо­ра. Ня­кои ще на­со­чат уси­ли­я­та си към лю­бов­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН

Си­лен е ва­ши­ят про­фе­си­о­на­лен из­раз в неделя и раз­по­ла­га­те с мо­щен ра­бо­тен за­ряд. Но мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с по­ре­ди­ца от не­у­доб­с­т­ва на ра­бот­но­то си мяс­то, а опи­ти­те ви да ги от­с­т­ра­ни­те мо­же би ще се про­ва­лят. Ня­кои от вас не се чув­с­ват здра­вос­лов­но доб­ре в  неделя, нап­ра­ве­те уси­лия, за да въз­вър­не­те нор­мал­но­то си със­то­я­ние.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те се пол­з­ват с вли­я­тел­на­та под­к­ре­па на хо­ра с го­ле­ми въз­мож­нос­ти. Днес то­ва мо­же да изиг­рае ре­ша­ва­ща ро­ля за ва­ша­та ста­би­ли­за­ция ка­то про­фе­си­о­на­лис­ти. Не би­ва да се ко­ле­ба­е­те, ако към вас са от­п­ра­ве­ни пред­ло­же­ния с де­ло­ви ха­рак­тер. Днес тряб­ва с по­ве­че вни­ма­ние да се от­на­ся­те към до­ма.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те  неделя е по­ло­жи­те­лен пре­ди всич­ко ка­то про­фе­си­о­нал­на изя­ва. При биз­нес­ме­ни­те е мал­ко по-сло­жен въп­ро­сът, тъй ка­то пред­с­то­ят ня­кои проб­ле­ми, свър­за­ни с пар­т­ньор­с­т­во­то и съв­мес­т­ни­те ре­а­ли­за­ции. Въз­ник­ват кон­ф­лик­т­ни си­ту­а­ции със съд­руж­ни­ци­те. Дейс­т­вай­те осо­бе­но вни­ма­тел­но.

ВОДОЛЕЙ

При мно­зи­на от Во­до­лей въз­ник­ват по­ло­жи­тел­ни про­фе­си­о­нал­ни про­ме­ни. По­не­же днес е на­ча­ло­то, мо­же би се­га ня­ма да ви се сто­рят та­ки­ва, но ва­ши­те прин­цип­ни въз­мож­нос­ти за дейс­т­вие са яс­ни на всич­ки­те ви ръ­ко­во­ди­те­ли и спо­ме­на­ти­те про­ме­ни ще ви ре­а­ли­зи­рат на по-ви­со­ко мяс­то. По та­зи при­чи­на е доб­ре се­га да не се из­каз­ва­те глас­но.

РИБИ

Днес мно­го от Ри­би тряб­ва да на­со­чат из­ця­ло вни­ма­ни­е­то си към здра­ве­то. Има и дос­та, ко­и­то ве­че са бол­ни, но със­то­я­ни­е­то им в най-ско­ро вре­ме ще се по­доб­ри. Де­нят не е пре­по­ръ­чи­те­лен за взе­ма­не на важ­ни ре­ше­ния. Не пра­ве­те пла­но­ве за фи­нан­со­ви­те де­ла, не ин­вес­ти­рай­те, про­па­да­не­то е твър­до.