Попълнете търсена ключова дума или фраза

Хороскоп 18 януари: Тежки часове за 3 зодии

https://blitz.bg/layfstayl/khoroskop/khoroskop-18-yanuari-tezhki-chasove-za-3-zodii_news794014.html Blitz.bg

В по­не­дел­ник спо­кой­ствие­то об­гръ­ща Овните, а Ра­ци­те са дос­та ак­тив­ни

София, България 18 Ян. 2021, 07:06 1925 прочита 0 коментара

ОВЕН

В по­не­дел­ник спо­кой­ствие­то ви об­гръ­ща в уют­на­та си прег­ръд­ка, пред­раз­по­ла­гай­ки мно­го от вас към без­дей­ствие и от­пус­на­тост. Но днес ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да прид­ви­жи­те важ­ни де­ло­ви въп­ро­си към край­на­та фа­за на тяхна­та реа­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те имат мно­го пла­но­ве и съ­що тол­ко­ва мно­го пред­ло­же­ния, кои­то в пос­лед­но вре­ме са им нап­ра­ве­ни за реа­ли­за­ция в раз­лич­ни сфе­ри – от чис­то про­фе­сио­нал­ни до биз­нес дей­ност. Се­га сте из­пра­ве­ни пред из­бор, кой­то чес­то па­ра­ли­зи­ра спо­соб­нос­тта за реал­на пре­цен­ка.


Представителите на тези зодии владеят бялата магия
 

БЛИЗНАЦИ

То­зи по­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те и без при­тес­не­ния мо­же­те да на­со­чи­те ак­тив­на­та си при­ро­да към по­ве­че от ед­на дей­ност, кое­то е на­ча­ло на ва­ша­та оп­ре­де­ле­ност. По де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти дей­ства­те с при­съ­що­то усъ­рдие, пос­ти­гай­ки по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти.

РАК

Ра­ци­те са дос­та ак­тив­ни в по­не­дел­ник и дей­ствия­та ви ще имат оча­ква­ния ус­пех, но мно­зи­на ще при­бър­зват и по то­зи на­чин ще пос­тавят под въп­рос то­зи ус­пех. Осо­бе­но важ­но е да проя­ви­те необ­хо­ди­мо­то тър­пе­ние в кон­так­ти с влия­тел­ни ли­ца или с ше­фо­ве­те от служ­ба­та ви.

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

ЛЪВ

Дос­та ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Лъ­во­ве­те и пре­ди всич­ко за оне­зи от вас, кои­то са го оп­ре­де­ли­ли за кон­так­ти с хо­ра по реа­ли­зи­ра­не­то на съв­мес­тни де­ло­ви за­да­чи. Днес в то­ва от­но­ше­ние ще пос­тиг­не­те от­лич­ни ре­зул­та­ти. В про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност ще въз­ник­нат някак­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

В по­не­дел­ник Деви­те мо­гат да осъ­щест­вят ак­тив­ни­те си дей­ствия в някол­ко нап­рав­ле­ния. Пред мно­зи­на въз­ник­ва необ­хо­ди­мост да пъ­ту­ват, но се от­ка­же­те от на­ме­ре­ние­то си, за­що­то то мо­же да се про­ва­ли и ед­нов­ре­мен­но с то­ва да про­пус­не­те въз­мож­нос­тта за дру­га ра­бо­та.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник но­си изо­би­лие от нас­трое­ния за Вез­ни­те, преоб­ла­да­ват свет­ли­те то­но­ве, как­то и раз­нооб­ра­зие от ан­га­жи­мен­ти, кои­то ще ха­рак­те­ри­зи­рат зае­тос­тта на все­ки от вас. Денят е ус­пе­шен, но­си спо­кой­ствие и за­до­волс­тво от пос­тиг­на­то­то. Вкъ­щи ще се при­тес­ни­те от ед­но съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Де­ло­вият по­не­дел­ник за­поч­ва ус­пеш­но при Скор­пио­ни­те и вие без мно­го уси­лие ще мо­же­те да си оси­гу­ри­те по­лез­ни кон­так­ти, по-доб­ри до­го­вор­ни ус­ло­вия, слу­жеб­но из­рас­тва­не. Зат­руд­не­ния се оче­рта­ват при чис­то фи­нан­со­ви опе­ра­ции и дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­тив­на ин­стан­ция.

СТРЕЛЕЦ

Не сте във фор­ма в по­не­дел­ник и за мно­зи­на се оче­рта­ва те­жък ден. Не­ка бъ­дат вни­ма­тел­ни оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ос­три ин­стру­мен­ти и еле­ктри­чес­тво. По­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти оча­кват те­зи пред­ста­ви­те­ли на зна­ка, кои­то ще про­ве­дат раз­го­во­ри с от­го­вор­ни ли­ца.

Тези зодии са най-предразположени към магии
 

КОЗИРОГ

По­ви­ше­ни са ва­ши­те въз­мож­нос­ти и при­те­жа­ва­те ог­ро­мен ене­ргиен по­тен­циал в по­не­дел­ник. По­ве­че­то от Ко­зи­рог ще бъ­дат ди­на­мич­ни днес и ще дей­стват в пра­вил­на по­со­ка. Се­га са на­ли­це всич­ки ус­ло­вия да пос­тиг­не­те всяко свое же­ла­ние в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

За­беля­зва се из­вес­тен спад във ва­шия “аку­му­ла­тор на си­ли­те”, но то­ва няма да ока­же ни­как­во въз­пи­ра­що въз­дей­ствие от­нос­но дей­ствия­та, прос­то трябва да се ог­ра­ни­чи­те в да­ва­не­то на съ­ве­ти. За дру­ги – ус­пе­шен по­не­дел­ник, през кой­то ще пос­тиг­нат зна­чи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та си.

РИБИ

С по­ви­ше­на до­за хит­рост са Ри­би­те в по­не­дел­ник, мо­же­те да се над­ява­те на ус­пеш­ни дей­ствия, но не­за­бе­ле­жи­ма­та гра­ни­ца, до коя­то мо­же­те да хит­ру­ва­те, съз­да­ва опа­сни рис­ко­ве. В служ­ба­та мо­же да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти. На ус­пех раз­чи­тай­те при раз­го­во­ри с прия­те­ли.

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам