Годишната винетка вече ще бъде валидна от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена, а не както е в момента – до 31 януари на следващата година. Това реши правителството с приемането на нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.
Така срокът на валидност се синхронизира с календарната и бюджетната година.

В документа подробно се уреждат редът и условията за събирането на такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, такса за ползване на съоръжения и такава за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Наредбата касае условията и реда за събиране на всеки един от видовете такси по Закона за пътищата, с изключение на ТОЛ таксата, която към настоящия момент не се събира.

Дефинират се периодите на валидност на различните винетни стикери, които са издават въз основа на платена такса, съобразно срока, за който ще бъдат ползвани републиканските пътища – включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, или по техни участъци, както и категорията на пътното превозно средство.

Предложена е уредба на начина, по който е определен периодът на валидност на годишната винетка, който съвпада с бюджетната година, съгласно разпоредбата на чл. 10. ал. 2 от Закона за публичните финанси.
Предвижда се тя да бъде валидна от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена. За максимално улеснение на гражданите е предложена възможността при заплатена винетна такса за предходната година, те да имат правото да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на следващата година.

Месечната, седмичната и дневната винетка са със срокове на валидност съобразно датата на издаването им. Разпоредбите, касаещи контрола и санкциите при ползването на републиканската пътна мрежа без заплатена винетна такса, са приведени в съответствие с действащите норми на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.

Отменя се действащата към момента Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.