До края на 2014 г. ще бъдат възстановени 300 км туристически алеи на Витоша, информира Ваня Рътарова, ръководител на проекта "Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша".
&nbsp;Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и чрез бюджета на страната по ОП &quot;Околна среда 2007-2013 г.&quot;. Общата му стойност е около 5 млн.240 хил. лева и включва поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура, образователни програми и др. Ще има и обобщаващо издание за природното богатство на парка, актуализация на плана за управление, определяне на нови туристически атракции и др.<br /> <br /> Цел на работата по проекта е да се възстановят засегнатите и увредени местообитания на жълтокоремната бумка, европейския лалугер, подобряване на миграционните пътища на рибите, управление на торфищата във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата. Ще бъде разработен проект за рекултивация на каменните кариери в районите на селата Владая, Мърчево, Рударци и Кладница. Отделно ще има система и програма за работа с доброволци.<br />