ОВЕН

В чет­вър­тък мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­но е да се спра­ви­те, за­що­то от то­ва за­ви­си и фи­нан­со­во­то ви удо­влет­во­ре­ние. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни със съд­руж­ник-же­на.  Не се за­ни­ма­вай­те с фи­нан­со­ви дей­ствия.

ТЕЛЕЦ

Доб­ре е да не спо­дел­яте пла­но­ве­те си за деня, да за­па­зи­те в тай­на на­ме­ре­ния­та си за дей­ствия. Тър­пе­ние­то и вярна­та ин­туи­ция ще бъ­дат клю­чът към ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. В служ­ба­та ще се сблъс­ка­те с дос­та неп­рия­тна си­туа­ция, но вмес­то да се включ­ва­те и пов­лия­ва­те, със­ре­до­то­че­те вни­ма­ние­то си към ан­га­жи­мен­ти­те.

БЛИЗНАЦИ

В чет­вър­тък Близ­на­ци­те имат мно­го те­жък ден. Неп­рия­тнос­ти­те се из­сип­ват нап­ра­во от ни­що­то, тъй че бъ­де­те пред­паз­ли­ви и нащ­рек. Же­ни­те Близ­на­ци са дос­та ого­рче­ни от не­чие по­ве­де­ние в служ­ба­та. Прег­лът­не­те оби­да­та, всякак­ви разя­сне­ния и об­ясне­ния ще бъ­дат без­ре­зул­тат­ни. За­тор­мо­зе­ни са и кон­так­ти­те ви за деня.


4 зодии ще срещнат любовта през лятото
 

РАК

Днес Ра­ци­те са пси­хи­чес­ки за­тор­мо­зе­ни на те­ма фи­нан­си, а има­те и не­чие чуж­до вме­ша­телс­тво в та­зи сфе­ра. Вни­ма­вай­те с род­ни­ни­те, мо­гат да ви за­сег­нат и да при­чинят до­пъл­ни­тел­но без­по­кой­ство. Об­тег­на­ти са и взаи­моот­но­ше­ния­та ви с парт­ньо­ра. Нап­рег­на­ти сте, но ще има­те прия­тен слу­же­бен ден. Има­те под­кре­па от вис­шес­тоя­ща же­на в служ­ба­та.

ЛЪВ

Има­те па­рич­ни при­тес­не­ния и вът­реш­ни без­по­кой­ства, но в чет­вър­тък ще по­лу­чи­те по­да­рък в то­ва от­но­ше­ние. Ве­роя­тно нео­чак­ва­но за вас някой ще ви под­кре­пи и по то­зи на­чин ще си раз­ре­ши­те па­рич­ния проб­лем за днес. Си­туа­ция­та в до­ма ви е дос­та­тъч­но нап­рег­на­та и е ху­ба­во да се съоб­раз­ява­те с об­ста­нов­ка­та.

ДЕВА

Чет­вър­тък е тру­дов ден и мно­зи­на от вас ще бъ­дат зат­ру­па­ни с ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти. Денят не е под­ходящ за раз­ре­ша­ва­не на па­рич­ни въп­ро­си. От­ло­же­те те­зи за­ни­ма­ния, няма да има­те ус­пех. Слу­жеб­ният ден е пол­зот­во­рен, но не из­ла­гай­те изи­сква­ния­та и пра­ва­та си пред ше­фо­ве­те, ще си при­чи­ни­те го­ле­ми неп­рия­тнос­ти.

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

ВЕЗНИ

Проб­ле­ми зат­руп­ват Вез­ни­те в чет­вър­тък и те се от­насят най-ве­че до служ­ба­та ви. Как­во­то и да се опи­тва­те да пос­тиг­не­те днес, няма да има­те ус­пех и до­ри са­мо ще си нав­ре­ди­те. От­ло­же­те при въз­мож­ност някои от ан­га­жи­мен­ти­те. Биз­нес­ме­ни­те Вез­ни ще се рад­ват на доб­ри ре­зул­та­ти, спо­кой­но мо­же да по­ве­ри­те дей­нос­тта си днес на же­на.

СКОРПИОН

Дос­та тру­ден ден за же­ни­те от Скор­пион. Има преу­мо­ра и пси­хи­чес­ко пре­нап­ре­же­ние, кои­то пре­чат за реа­ли­за­ция. На­ли­це са някак­ви здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, но при по­ве­че ак­ти­ви­зи­ра­не бих­те има­ли доб­ри ре­зул­та­ти. Ху­ба­ва е до­маш­на­та ат­мос­фе­ра днес. Биз­нес­ме­ни­те от зна­ка за­ла­гат по­ве­че на пар­тни­ра­не­то в чет­вър­тък.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден за Стрел­ци­те с фи­нан­со­ви сюр­при­зи. Мно­го ярка е из­ява­та в про­фе­сио­на­лен ас­пект – на­рас­тва­не на въз­мож­нос­ти и ав­то­ри­тет. Пре­дуп­реж­де­ние­то за всич­ки от зна­ка е да не се до­вер­яват на ко­ле­ги­те и да из­бягват раз­го­во­ри за проек­ти­те и ид­еи­те си. В чет­вър­тък се за­беля­зва нап­ре­же­ние на па­рич­на ос­но­ва в до­ма ви, харчовете ви са се увеличили.

КОЗИРОГ

Вни­ма­вай­те, Ко­зи­ро­зи, из­пра­ве­ни сте пред из­пи­та­те­лен слу­же­бен ден. Неп­рия­тнос­ти­те са зна­чи­тел­ни, а и здра­ве­то ви е зас­тра­ше­но. Па­зе­те се и от зло­по­лу­ки. В друг ас­пект проб­ле­ми­те ви на ра­бот­но­то място са следс­твие от из­мяна или за­го­вор сре­щу вас с цел на­пус­ка­не на пос­та. Чет­вър­тък но­си ядо­ве във връз­ка с па­ри, липсва ви финансова отчетност на разходите.

Представителите на тези зодии ще бъдат нетърпими на стари години
 

ВОДОЛЕЙ

Чет­вър­тък е неп­рия­тен ден за Во­до­лей. Дос­та труд­нос­ти из­ник­ват на пътя ви, а по фи­нан­со­ви въп­ро­си уси­лия­та ви ще бъ­дат без­по­лез­ни. От­ло­же­те справ­яне­то с то­зи вид за­да­чи и на­со­че­те вни­ма­ние­то си най-ве­че в кон­так­ти­те. За слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти е доб­ре да ра­бо­ти­те в съюз с няко­го. Са­мо та­ка ще свър­ши­те всич­ко док­рай и това ще ви донесе удовлетворение.
 

РИБИ

Ри­би­те са зат­руд­не­ни днес по­ра­ди преу­мо­ра , за­то­ва е доб­ре да се въз­пол­зва­те от не­чия под­кре­па. И тя няма да ви лип­сва в ли­це­то на шеф. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден, но и ва­жен, за­що­то мо­же да ка­сае раз­след­ва­ния или об­съж­да­ния на нея­сни об­стоя­телс­тва. Вни­ма­вай­те в до­ма си – об­ста­нов­ка­та е сил­но нап­рег­на­та, направете първата крачка за хармонизиране на отношенията.