Патентното ведомство на България обяви номинациите за вписване в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност. 
Това са:  
 

Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

 
Работи в областта на мехатрониката и автоматизацията. Изобретател е на 23 изобретения, като за 1 е издадено авторско свидетелство, за 9 са издадени патенти за изобретение от Патентно ведомство,  за 11 са подадени заявки за патенти в Патентно ведомство и за 2 са подадени международни заявки за патенти. Има над 280 научни публикации и 8 научни книги. 

Негови патентовани изобретения са в основата на  най-добрия иновационен проект за 2017 г. - ACOMIN за реализирането на „Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение“, чрез който незрящите могат да „виждат“ картини.
 

Проф. дхн Христо Ганев Крачанов

Работи в областта на биоорганичната химия. Съизобретател е по 28 изобретения и полезни модели, защитени в България и 5 издадени патента в чужбина.

Неговите изобретения, защитени с патенти, за екстракция на плодови суровини -  лечебни плодови сокове и нектари от арония и други антоцианин съдържащи плодове, водят до постигане на сериозен икономически растеж и носят неоспорим социален ефект с внедряването и пазарната реализация.

Носител на наградата Бронзова значка „За принос в техническия прогрес“, Почетен знак на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост - Пловдив, Доктор хонорис кауза е на същия институт, Почетен знак на град Пловдив и ключа на Института по органична химия ­ София.