Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, включително в социално-икономическите и хуманитарни науки, информира пресцентърът на Министерството на образованието.
Основните научни направления за участие в конкурса са: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.<br /> <br /> Проектите се подават в 1 екземпляр. на български и 1 екземпляр на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адреса на министерството до 10 април. <br /> <br />