Всяка година в повече от тридесет страни в Европа се организират ежегодните “Европейски нощи на прилепите”. Инициативата традиционно се провежда в последния уикенд на август или през първия уикенд на септември и цели да запознае широката общественост с живота на прилепите, тяхното значение за човека и природата, природозащитния им статус и заплахите за техните убежища и местообитания.
Отбелязването на “Европейски нощи на прилепите” е част от поетите ангажименти в рамките на подписаното от България Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS www.eurobats.org), което изисква изпълнение на редица конкретни ангажименти, свързани с опазване на прилепите и техните местообитания.
В България се срещата 33 вида прилепи от 35 установени в Европа. Уникално високото разнообразие се дължи на географското ни положение, разнообразния релеф, мозайката от местообитания, както и наличието на над 5400 пещери.

В Национален парк Централен Балкан са установени 19 вида прилепи, което го прави значимо място за тяхното опазване. Според учените, съществува голяма вероятност да бъдат открити още няколко вида, тъй като по проекта CORINE Biotopes в района на парка и прилежащите му територии са установени 23 вида прилепи. Национален парк „Централен Балкан” опазва осем световно застрашени вида - голям подковонос, малък подковонос, голям нощник, нощник на Бехщайн, трицветен нощник, широкоух прилеп, дългокрил прилеп и малък вечерник. /БЛИЦ