15 800 лв. без ДДС е най-високата предложена месечна наемна цена, с която фирма “Хаджийски консулт” ООД спечели организирания от Министерството на държавната администрация и административната реформа търг с явно наддаване за избор на наемател на ресторантски блок и кафе-сладкарница към почивна база “Слънчев бряг”, съобщиха от ведомството.
2 фирми са участвали в търга – “Горанов Травел – Несебър” ЕООД и “Хаджийски консулт” ООД. Наддаването започнало от начална тръжна месечна наемна цена 4600 лв. без ДДС при стъпка за наддаване 100 лв.
Срокът на наемното отношение ще бъде 10 години. Разходите за консумативи (ток, вода, телефон, отопление и др.), такса смет, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя. Наемателят има задължението да направи инвестиции на обща стойност 30 000 лв., разпределени по 6000 лв. годишно за първите 5 години от договора. 
Министерството на държавната администрация и административната реформа ще предприеме действия по реда на заповедното производство за издаване и незабавното изпълнение на изпълнителен лист за събиране на дължимите суми от бившия наемател на почивна база „Приморско” – „Паркам холидайс България” ООД, представлявано от Петко Павлов Николов, съобщават още от ведомството на Николай Василев. С издаването на изпълнителен лист министерството ще може да изиска пълно имуществено проучване на длъжника и да запорира движимото му имущество или да възбрани недвижимото му имущество. Запорът (съответно възбраната) ще продължи до пълното изплащане на дълга, който към момента с лихвите вече възлиза на 115 522.30 лв.
Преди месец министерството подаде искова молба по общия исков ред до Софийския градски съд срещу наемателя за осъждането му поради неизпълнение на задълженията му по договора за наем на почивна база „Приморско”. Към тогавашния момент бившият наемател е дължал на министерството сума в размер на 114 626.30 лв., представляващи неизплатени наеми, неустойки за забава на плащания и неплатени такси за битови отпадъци.
Договорът за наема беше сключен на 12 ноември 2007 г. с месечна наемна цена 14 000 лв. без ДДС и беше прекратен през ноември 2008 г. поради неизпълнение на задълженията по него от страна на наемателя. До април 2008 г. МДААР получаваше редовно наема на имота. След този месец обаче „Паркам холидайс България” ООД заплати наемите за май и юни 2008 г. със забава, а след юни 2008 г. спря изцяло плащанията на задълженията си по договора, въпреки че продължаваше да ползва имота. /БЛИЦ