С осъдителна присъда са приключили делата за 15 620 извършени престъпления. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто шестмесечие на 2011 г. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 17 634, като от тях 1 200 са непълнолетни лица на възраст 14 - 17 години.
Ефективна осъдителна присъда е наложена на 9 862 лица, или 55.9% от общия брой на осъдените лица. Условно осъдени са 7 772 лица, или 44.1%.<br /> <br /> <br /> През второто шестмесечие на 2011 г. няма съществена промяна в структурата на престъпленията, завършили с осъждане, по глави от Наказателния кодекс. Най-голям е делът на наказаните общоопасни престъпления - 5 627, или 36.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените за тези престъпления лица са 5 463, или 31.0% от всички осъдени лица. <br /> <br /> Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията са 4 567. Осъдените за тях лица са 4 484, или 82.1% от общия брой на лицата, осъдени за общоопасни престъпления. Броят на наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества, е 632, а осъдените за тях лица са 591.<br /> <br /> На второ място в структурата на наказаната престъпност са престъпленията против собствеността. През второто шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили 5 604 престъпления (35.9%). Лицата, осъдени за тези престъпления, са 7 751, или 44.0% от общия брой на осъдените лица. Почти 13.0% от тях са непълнолетни лица на възраст от 14 - 17 години. <br /> <br /> Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 4 345. За този вид престъпление са осъдени 6 383 лица. За грабежи на имущество са осъдени 556 лица.<br /> <br /> През второто шестмесечие на 2011 г. наказаните престъпления против личността са 887, или 5.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за тези престъпления са 806.<br /> За причиняване на телесна повреда завършилите с осъдителна присъда престъпления са 382. <br /> <br /> Броят на осъдените лица за този вид престъпление е 385.<br /> Лицата, осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване през второто шестмесечие на 2011 г., са 36.<br /> <br /> За убийство и опит за убийство са осъдени 63 лица, като в сравнение с второто шестмесечие на 2010 г. се наблюдава намаление с 10.0%.<br /> <br /> През второто шестмесечие на 2011 г. са осъдени 16 367 мъже (92.8%) и 1 267 жени (7.2%). Осъдените лица през второто шестмесечие на 2011 г. се разпределят по възраст, както следва:<br /> <br /> - Най-голям е броят и относителният дял на осъдените лица на възраст 18 - 24 години - 4 990 лица, или 28.3%.<br /> - Осъдените лица на възраст 30 - 39 години са 4 356 (24.7%).<br /> - Осъдените лица на възраст 25 - 29 години са 2 921 (16.6%).<br /> - Осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 2 548 (14.4%).<br /> - Осъдените лица на възраст 50 и повече години са 1 619 (9.2%).<br /> - Осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 1 200, или 6.8% от общия брой на осъдените лица.<br /> <br />