Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров обяви 5 защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, обхващащи територии от Плевенска и Ловешка област. Петте зони, които се обявяват по Директивата за птиците, са "Априлци", "Горни Дъбник - Телиш", "Деветашко плато". "Обнова" и "Централен Балкан", съобщи днев в Ловеч Весела Комаревска от РИОСВ - Плевен, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Според нея защитена зона "Априлци" и с идентификационен код BG0002110. Зоната обхваща землищата на град Априлци, квартал "Зла река", квартал "Видима", с. Скандалото, община Априлци, област Ловеч и с. Млечево, община Севлиево, област Габрово. Общата площ на зоната е 19 352.735 декара.
Пет са забраните, които се въвеждат с обявяването на защитена зона "Априлци". Забранено е премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива. Също така залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Не се допуска използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с изключение на оборски тор) в пасища и ливади. Не е позволено и косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника и преди 15 юли. Забранено е още извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете.
Защитена зона "Горни Дъбник - Телиш" е с идентификационен код BG0002095. Попада в землищата на Горни Дъбник, с. Крушовица и с. Садовец, община Долни Дъбник, с. Писарово, община Искър, с. Ракита и с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен. Общата й площ е 33 985.103 декара.
Девет са забраните за тази зона. Забранява се залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Също така премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива. Не се допуска използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с изключение на оборски тор) в пасища и ливади. С влизането в сила на заповедта се забранява извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и обитания. Не се допуска паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност, косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в периода от 1 март до 15 август. С цел опазването на корморановите и чаплови колонии, не се допуска извършването на сечи, освен санитарни, на островите и в радиус 300 метра от колониите. Забранява се добива на подземни богатства и депонирането на отпадъци.
Защитена зона "Деветашко плато" е с идентификационен код BG0002102. Попада в землищата на с. Агатово, община Севлиево, област Габрово, с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч, с. Александрово, с. Брестово, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Тепава, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч. Общата й площ е 78 947.750 декара.
Осем за забраните в тази зона. Първата е, че не се допуска премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива. Също така залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Няма да се допуска в границите на зоната използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Забранено е косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника и преди 15 юли. В границите на зоната вече не може да се извършват дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Забранено е подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива, на разстояние до 50 м от границите на водните обекти, извършването на сечи в култури от тополи без последващо залесяване. Последната забрана е за скалното катерене и практикуването на делта - и парапланеризъм през периода на гнездене от 1 май до 31 юли.
Защитена зона "Обнова" е с идентификационен код BG0002096. Попада в землищата на с. Малчика, с. Козар Белене, с. Българене, с. Обнова, с. Трънчовица, с. Изгрев и с. Стежерово, община Левски, област Плевен, с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. Бацова махала, община Никопол, област Плевен, и с. Деляновци, община Свищов, област Велико Търново. Общата площ на зоната е 54 222.112 декара.
Шест са забраните в тази зона. Първата забранява премахването на характеристики на ландшафта (синори, еденични и групи дървета, защитени горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива. Не се разрешава залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Забранява се също използването на пестециди и минерални торове в пасища и ливади, пресушаването на влажни зони и косенето на тръстика в периода от 1 март до 30 август. Последната забрана се касае за паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.
Защитена зона "Централен Балкан" е с идентификационен код BG0000494. В нея, от контролираната от РИОСВ - Плевен територия, попадат земи от землищата на кварталите "Острец" и "Видима", Община Априлци, с. Черни Осъм, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Чифлик, Община Троян, с. Рибарица, с. Дивчевото, Община Тетевен, Област Ловеч. Зоната е сред най-големите в страната и има площ от 720 210.722 декара. /БЛИЦ