През 2008 г. броят на икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 3, 504 млн. души или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.5 пункта, сочат данните на Националния статистически институт.
Общият брой на заетите лица достига 3 360.7 хил., от които 3 306.2 хил. са на възраст 15 - 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 64%, или с 2.3 пункта по-висок в сравнение с 2007 година.
Коефициентът на заетост на жените (15 - 64 навършени години) е 59.5%, а на мъжете - 68.5%. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 46.0%, или с 3.4 пункта по-висок в сравнение с 2007 година. По пол той е съответно 55.8% за мъжете и 37.7% за жените. Броят на безработните лица е 199.7 хил., от които 103.9 хил. са мъже и 95.8 хил. - жени. 

Безработицата е 5.6%, или с 1.3 пункта по-ниска в сравнение с 2007 година. Коефициентът на безработица при мъжете е 5.5%, а при жените - 5.8%. Младежката безработица (15 - 24 навършени години) е 12.7%.

Продължително безработните лица са 103.4 хил., от които 52.1 хил. – мъже, и 51.2 хил. - жени. Продължителната безработица е 2.9%, съответно 2.7% за мъжете и 3.1% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1, 664 млн. от които 703.6 хил. са мъже и 961.1 хил. - жени. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 149.9 хил., като в сравнение с 2007 г. намалява с 51.2 хиляди. /БЛИЦ