Министерството на здравеопазването предостави 6 мобилни кабинети на ръководители на три районни центъра по здравеопазване. Това е по проект „Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специална насоченост към ромите”, финансиран по Програма ФАР. В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването одобри програма за скрининг и ранна диагностика на сърдечно-съдови, белодробни, онкологични и наследствени заболявания сред ромите и план за действие към нея.
Дейностите по проекта са насочени към изработване и изпълнение на цялостна програмата за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания сред ромите; създаване на механизъм за кампании за цялостна здравна промоция и превантивни здравни грижи, адресирани към етнически малцинства в неравностойно положение на местно ниво; съдействие за изпълнението на програмата за прегледи с мобилни екипи за скрининг и ранна диагностика на социално значими заболявания. Целеви области с компактно ромско население, в което ще се правят прегледите по проекта, са Разград, Видин, Сливен, Монтана, Ямбол и Добрич.
Шестте кабинета са оборудвани по следния начин: 1) 3 автомобила за извършване на лабораторни изследвания, качествени и количествени изследвания на кръв, бързи кръвни тестове, измерване на кръвно налягане, електрокардиография; 2) 3 автомобила с ултразвукови апарати с няколко вида трансдюсери, позволяващи използването на един и същ апарат за диагностициране на различни заболявания при различни възрастови групи.
Доставката е на стойност 1 947 474,00 евро. Получател на техниката е Администрацията на Министерски съвет, а доставените мобилни кабинети се отдават за безвъзмездно управление на Министерството на здравеопазването.
През март 2009 г. профилактичните прегледи ще стартират в първите три от избраните целеви области по тази фаза на проекта – Ямбол, Монтана и Добрич. /БЛИЦ