62 проекта на обща стойност 9 317 496.94 лв. са подадени в бюрата по труда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги на заети лица – фаза 2” на Агенцията по заетостта за първата Комисия по оценка. Тя ще започне своята работа от 18.08.2008 г. За тази година се предвижда да бъдат свикани общо четири сесии на комисията за подбор и оценка на проектни предложения по схемата, Агенцията по заетостта.
Сесиите ще бъдат на следните дати: 18 август, 30 септември, 10 ноември и 22 декември. В първата сесия влизат проекти, които са подадени до 25 юли тази година. Проектни предложения, подадени в период от 15 работни дни преди обявената индикативна дата за сесия на оценителната комисия ще бъдат включени за оценка при следващо заседание на оценителната комисия. Календарният график за 2008 г. на оценителната комисия за подбор и оценка на проектните предложения е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта на www.az.government.bg.
В срок до 30 работни дни след като се получи доклада от комисията за оценката на подадените проектни предложения, подадени към съответната дата, ръководителят на Договарящия орган взема решение за:

- одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти;
- връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;
- отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.
По първата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения на заети лица” през 2007 година бяха подадени 650 проекта на обща стойност 66 938 106 лв. Най-много проекти бяха подадени в София - 247, Пловдив – 88, Монтана – 51. Броят на обхванатите в проектите лица е 74 831, като от микро/малко предприятие – 23 170, средно предприятие – 18 978 и голямо предприятие – 32 173.
Оценителната комисия одобри за финансиране 194 проекта, а сключените договори са 181. Проектите се реализират в следните браншове: услуги за населението; строителство; производство на облекла; хотелиерство и търговия на дребно. 70 проекта са на малки предприятия, 63 - големи и 48 - средни предприятия. /БЛИЦ