Безработицата в страната през февруари 2009 г. продължава плавно да нараства, като в бюрата по труда са регистрирани 247 759 безработни. Те са с 6977 души (с 2.9%) повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на 2008 година броят на безработните е по-малък с 20 997 души или със 7.8%., съобщиха от Агенцията по заетоста.
Увеличението на безработицата през месеца се дължи най-вече на:
Продължаващата тенденция на влошаване на икономическата ситуация в страната.
Освобождаване периодично на малък брой лица без процедура за масови уволнения (по взаимно съгласие, частични съкращениая и др.) във връзка с намаляване обема на работа в някои браншове (шивашкото производство, строителството, дървопреработването и др.).
Регистриране на лица в бюрата по труда в резултат на извършените масови уволнения през предходните месеци.
Регистриране на лица, поради изтичане на срочни трудови договори и лица, които се регистрират в Дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) за включване в субсидирана заетост.
В резултат на тези процеси, нарасна потокът от новорегисторани в ДБТ.
Равнището на безработица за страната през месеца нараства в сравнение с януари с 0.19 процентни пункта до 6.69%. Спрямо същия месец на предходната година равнището на безработица е с 0.57 процентни пункта по-ниско.
През февруари 2009 г. в 8 области равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната. В 27 области на страната равнището на безработица нараства в сравнение с предходния месец. Спад в равнището на безработица в сравнение с предходния месец се наблюдава единственно в област Търговище (с 0.18 процентни пункта).
През месеца в бюрата по труда са заявени общо 17 646 работни места с почти 2900 повече от февруари 2008 г. На първичния пазар са заявени 11 584 места. Преобладаващият дял от тях са обявени от частния сектор – 81.4% или 9427 места. Отчита се нарастване на сезонните места повече от два пъти, от 613 места през януари на 1349 през февруари. Най-много сезонни работни места са обявени в сферата на селското стопанство (638 места), на хотелиерството и ресторантьорството (347 места), на транспорта (127 места) и на строителството (86 места). По мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месеца са заявени 2098 работни места. От частни работодатели са 91% (1910) от тях. По програми за заетост са обявени близо 4000 работни места. От тях почти 30% са по НП “ОСПОЗ” и 14% по НП “АХУ”.
Към 28.02.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети общо 9430 работни места. На първичния пазар са 8098 от тях. За работнически професии са 1000 от местата, за специалисти – 1300 и за неквалифициран труд – почти 5800 места. Част от обявените места са в областта на селското стопанство и туризма и ще се заемат в следващ период.
През месеца за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни (средно за страната).
През февруари на работа са устроени 14 325 безработни, с 333 лица или с 2.4% повече спрямо февруари 2008 г.
Почти всички безработни започват работа чрез посредничеството на бюрата по труда – 13 595 лица (94.9%). Преобладаващата част от тях са устроени на първичния пазар (8035 безработни лица или 59.1%), а останалите (5560 лица или 40.9%) по програми и мерки за заетост. Устроените на първичния пазар нарастват спрямо януари с близо 1300 безработни (19.1%).
По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през февруари са работили 75 823 лица, с 5966 (8.5%) повече от месец януари. Увеличен е броят на работилите лица през месеца, както по програми за заетост и обучение, така и по преференциални мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
В обучение за професионална квалификация са включени 1147 безработни лица, с 631 лица повече от януари. /БЛИЦ