Сградата на нощен клуб "Амнезия" в Студентски град, пред която беше пребит до смърт студентът Стоян Балтов, е построенна незаконно и се ползва незаконосъобразно. Това е констатирала проверка на Дирекция "Национален строителен контрол", извършена на 19 декември.
От главния архитект на Столична Община, арх.Стоян Янев е издадена виза на 26.01.2004г., за проектиране на група модулни павилиони.  В нарушение на издадената виза за проектиране главният архитект на район „Студентски”-СО  арх.Теодор Коларски, на 08.11.2007г. вместо за модулни павилиони е одобрил инвестиционни проекти за масивна сграда със застроена площ от 200кв.м. Това е в драстично нарушение наб Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в пълно несъответствие с одобрените проекти. Припомняме, че арх. Коларски беше уволнен в петък.
Строежът представлява напълно завършена едноетажна сграда с метална носеща конструкция със застроена площ около 320кв.м. Сградата безспорно представлява строеж, а не „модулни павилиони – временни преместваеми обекти”. Строежът е извършен, без да е предвиден с действащ подробен устройствен план и без изискващите се строителни книжа – одобрени проекти и разрешение за строеж в нарушение на закона.

От Столична РДНСК са съставени констативни актове, с които е образувано административно производство за премахване на строежа. Съставен е и констативен акт, с който е образувано административно производство по реда на чл.178, ал.5 ЗУТ – за забрана ползването на строежа.

Констативните актове са съобщени по законоустановения ред – лично на Миглена Петкова Алексиева, управител на нощен клуб „Амнезия”и пълномощник на „Ексълънт” ООД, както и са заведени в деловодствата на Район „Студентски”-СО и в Столична Община, с което извършителят и заинтересованите са уведомени за образуваните административни производства - за забрана ползването и премахване на строежа. Към настоящия момент тече срокът за постъпване на възражения срещу констативните актове. След изтичане на срока от ДНСК ще бъдат издадени заповед за забрана ползване и заповед за премахване на строежа. /БЛИЦ