Най-неудовлетворителният аспект от работата на служителите в държавната администрация е нивото на заплащане, което според болшинството от чиновниците е недостатъчно. Това е и най-стресиращият фактор за работещите в системата на държавната администрация.
Това сочи проучване на министерството на държавната администрация, проведено в рамките на проекта на МДААР „Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС.
Като други фактори, водещи до натоварване и стрес, се посочват натовареността на работния процес и високото напрежение на работното място. Тези фактори стоят и в основата на решението за напускане структурите на държавната администрация. Най-важните проблеми, с които трябва да се справи администрацията според нейните служители, са ниското заплащане, недостатъчно доброто обучение и недостатъчно добрата комуникация между отделните й звена.

Очакванията за бъдещето на държавната администрация като цяло са свързани със запазване на статуквото и малки промени в сегашните условия на работа. Основните предимства на работата в системата на държавната администрация засягат естеството на самата работа. Служителите оценяват най-високо разнообразието и значимостта на изпълняваните от тях дейности и екипният характер на работата им.
Материалните награди за добре свършена работа и допълнителните работни заплати се оценяват от служителите като едни от най-важните стимулиращи фактори. Мотивиращите фактори, засягащи самия работен процес, са добрият микроклимат, възможностите за повишаване на квалификацията и професионалната подкрепа за развитие.  Основните аспекти на работата, които носят удовлетвореност, са взаимоотношенията между колегите, работното време и естеството на самата работа. /БЛИЦ